Отпускат се 1,1 милиона лева за реализация на българско говеждо месо

Отпускат се 1,1 милиона лева за реализация на българско говеждо месо

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за отпускане на до 1 100 000 лв. помощ de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“.

Финансовата подкрепа е по искане на браншови представители на сектора на месодайното говедовъдство, отчитайки неблагоприятните икономически условия към настоящия момент във връзка с повишените разходи за изхранване на животните и ръст на консумативите, използвани в първичното производство. Следва да се отбележи, че угояването и производството на телешко и говеждо месо, които са важен сегмент от икономиката, не са обект на подпомагане по интервенциите от Стратегическия план за развитие на селските райони 2023 – 2027 г.

Помощта има за цел да подпомогне родните производители да реализират отгледаните от тях говеда.

Говедата, предназначени за клане, следва да са отглеждани най-малко през последните 4 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябва да бъдат продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или заклани в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходимо е закланите животни да бъдат на възраст от 10 месеца  включително, до навършване на 24 месеца.

Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 юни 2023 г. до 31 май 2024 г. Размерът на подпомагането е до 200 лв. на заклано говедо.

Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.