Изменя се Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 година

Изменя се Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 година

Министерският съвет прие Решение за приемане на изменение и допълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., приета с РМС № 552/28.07.2021 г.

Приемането на проекта е необходимо, защото ракът на маточната шийка заема второ място по честота на ракови заболявания сред жените на възраст между 15 и 44 години.

С новия документ се предвижда допълване на работната програма и финансовия разчет на Националната програма за 2024 г.

Чрез актуализираната Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. ще се допълнят нормативно определените дейности, финансирани от Национална здравноосигурителна каса за скрининг на жените за рак на маточната шийка, чрез провеждане на прегледи от специалист по акушерство и гинекология и взимане и изпращане на материал за цитонамазка с последващо интерпретиране на резултата от специалист по клинична патология на жени, независимо от здравноосигурителния им статус на възраст 20-29 г. и 40-49 г. без рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на шийката на матката и здравнонеосигурени жени на възраст 30-40 години.

Предвижда се да бъдат извършени 90 000 бр. прегледа при лекар специалист по акушерство и гинекология и 90 000 бр. медико-диагностични изследвания на цитонамазка, като ще са необходими допълнителни средства в размер на 9 000 000 лв. за трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.

За провеждане на скринингови кампании за злокачествени новообразувания на шийката на матката сред групи от здравото население са необходими 3 000 000 лв. От тях с осигурените средства от 1 000 000 лв. ще бъдат покрити разходите за преглед от лекар специалист по акушерство и гинекология и медико-диагностични изследвания на цитонамазка сред уязвими групи от населението в труднодостъпни и отдалечени райони изследване съгласно НРД, както и разходите за техническата поддръжка на мобилните медицински кабинети (гориво, винетки и ремонти). С 2 000 000 лв. от предоставените средства ще бъдат покрити и разходите за провеждане на информационна кампания чрез различни средства за информиране на населението, отпечатване и разпространение на информационни материали, заснемане и излъчване на информационни клипове в средствата за масова информация.