ВАС сложи край на сагата с освобождаването на пернишка прокурорка
София (17 октомври 2023) Сградата на Върховния административен съд (ВАС) в София. Снимка: Благой Кирилов/БТА (ПБ)

ВАС сложи край на сагата с освобождаването на пернишка прокурорка

Върховният административен съд (ВАС) сложи край на сагата с освобождаването от съдебната система на прокурорка, осъдена за склоняване на своя колежка да прекрати дело срещу врачка, информира специализираният юридически сайт Лекс.бг. След като преди два месеца съдът потвърди решението за уволнението на Райна Бачева, друг състав на ВАС отхвърли жалбата ѝ срещу отказа на Прокурорската колегия да гласува подадените от нея на два пъти заявления за напускане на системата. На 6 юли 2023 г. Върховният касационен съд (ВКС) остави в сила присъдата на апелативните съдии, с която прокурорката от районната прокуратура в Перник Райна Бачева е осъдена условно на 6 месеца затвор с 3-годишен изпитателен срок заради това, че е склонявала своя колежка да прекрати дело срещу врачка, както и за осуетено разследване за инцидент на пътя. Пет дни по-късно – на 11 юли, Бачева внася в Прокурорската колегия искане да бъде освободена от съдебната система. На 21 юли с.г. тя подава още една молба за напускане като посочва, че от медиите научила за влязлото в сила осъдително решение срещу нея. След три дни – на 24 юли, следва трета молба от Бачева, този път вече не иска да напуска, а моли Прокурорската колегия да отложи освобождаването ѝ, защото е поискала възобновяване на наказателното дело срещу нея, както и искане за спиране на изпълнението на присъдата. На 25 юли 2023 г. Комисията за атестирането и конкурсите е разгледала първите две молби – за напускане, като взема решение да предложи на Прокурорската колегия да ги остави без уважение. На следващия ден – 26 юли, се провежда заседание на ПК, на което се вземат няколко решения във връзка с Райна Бачева. Най-напред колегията оставя без уважение подадените от нея две оставки, както и молбата за отлагане на решението за освобождаването ѝ заради искането за възобновяване на делото, а след това единодушно решава да я уволни заради влязлата в сила осъдителна присъда. Бачева обжалва решенията пред ВАС, където бяха образувани две дела. Едното е за двете оставки, а другото е за освобождаването ѝ и отказа този въпрос да бъде отложен. Първото беше спряно, докато не приключи второто. На 10 април т.г. тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Бачева срещу уволнението ѝ. В решението си върховните съдии посочиха, че с влизането в сила на 6 юли 2023 г. на осъдителната присъда са налице предпоставките на чл. 165, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), според който магистрат се освобождава от длъжност с влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление. Т.е. от датата 6 юли 2023 г. за Райна Бачева не съществува правна възможност да продължи да осъществява правомощията си като прокурор, казва ВАС. Съдът посочи и че осъдителната присъда предшества оставките, подадени от Бачева и заради това колегията няма как да избира на кое от двете основания да я освободи. ВАС посочи още, че е недопустима жалбата на Бачева срещу решението, с което е отказано отлагане на освобождаването ѝ от длъжност. Това е така, защото то не носи белезите на индивидуален административен акт и с този акт не се създават права или задължения, нито непосредствено се засягат права, свободи и законни интереси на Бачева, каза съдът (виж още тук). Решението на ВАС влезе в сила на 23 април т.г. и веднага след това е възобновено второто дело, а именно за отказа на Прокурорската колегия да разгледа подадените от Бачева оставки. Тричленен състав на ВАС с председател Сибила Симеонова и членове Юлия Тодорова (докладчик) и Росица Чиркалева припомня, че Конституционният съд в свое решение по к.д. 13/2013 г. посочва, че оставката е едностранно волеизявление и мотивите за нея са без значение, отправена е до съответния адресат и трябва да бъде приета, като същественото е проявеното по своя воля ясно желание на подалия оставка. „Като се съобрази влязлото в сила решение на ВАС, се налага извод, че към момента на приемане на решението по т.15.1 от заседанието на ПК на ВСС, Бачева вече е била освободена от длъжност на друго основание – чл. 165, ал. 1, т. 3 ЗСВ, поради обстоятелството, че спрямо нея има влязла в сила присъда, с която ѝ е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление. Налице е влязъл в сила стабилен административен акт на ПК на ВСС за освобождаване на Райна Бачева по чл. 165, ал. 1, т. 3 ЗСВ от длъжност „прокурор“ и наличието на този акт е пречка за освобождаване по чл. 165, ал. 1, т. 2 ЗСВ, поради което отказът от произнасяне по подадените молби на жалбоподателката, съдържащи подаване на оставка, е законосъобразен“, казва ВАС в определението си. И допълва, че не са налице основанията за отмяна по чл. 146 АПК на решението на колегията за оставяне без разглеждане на молбите за напускане, защото то е постановено от компетентен административен орган, в предвидената от закона форма, съдържа фактически и правни основания за издаването си, не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и актът е съобразен с материалния закон и неговата цел.

Определението е окончателно.