Промени в бюджета на Общината за 2024-та ще приемат трънските законотворци

Промени в бюджета на Общината за 2024-та ще приемат трънските законотворци

На утрешната сесия на Общинския съвет в Трън местните законотворци ще трябва да приемат предложените от кмета на пограничната община Цветислава Цветкова вътрешно-компенсирани промени по бюджета на Община Трън за 2024 г. и актуализиране на Поименен списък на обектите за строителство и основен ремонт, придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, съгласно чл. 127 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ . В докладната си до Общинския съвет кметът на общината аргументира причините за приемането на тези промени с необходимостта за закупуване на система за видеозаснемане на заседанията на Общинския съвет и сформираните към него комисии. 

Наред с това, местният законодателен орган на Трън ще трябва да се произнесе по предложението на кмета за закупуване на комбиниран багер – товарач, извършване на вътрешно-компенсирани промени по бюджета на Община Трън за 2024 г. и актуализиране на Поименен списък на обектите за строителство и основен ремонт, придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи. Според кмета Цветислава Цветкова, за дейността на Община Трън е необходимо закупуването на комбиниран багер – товарач. През годините общината е осигурявала подобен багер чрез наемане. Тази механизация е необходима през цялата година за различни дейности.  Според проучването, направено от Общината, се оказва, че ще бъде нужен комбиниран багер с хидравлична линия за чук и друг прикачен инвентар, многофункционална товарна кофа със зъби, багерна кофа със зъби, мулчер за шредиране на клони/храсти и бързосменник. Такъв багер може да бъде закупен за цена около 260 000 лв. с ДДС. Тази механизация е необходима и до сега за ползването на подобна техника Общината е плащала не малки суми.

На предстоящата сесия местният мини парламент ще трябва да определи нов представител на Общината във „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник.

Другата важна за жителите на трънско докладна е свързана с определяне начина на продажба на дървесина,  началната цена за продажба на корен чрез търг с явно наддаване, единичната цена от временен склад, предвидените насаждения и осигурените количества за продажба на дърва за огрев на жителите на община Трън. В докладната е включена начална цена на търговете с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за осигуряване на дърва за огрев за жителите на община Трън, подали заявление в срок,  в размер на 36,00 лв. без ДДС за един плътен кубичен метър и 55,00 лв. без ДДС за един плътен кубичен метър за други физически и юридически лица/за остатъчната дървесина/. Определените за изпълнители в резултат от проведеният търг, правоспособни лица, се задължават да  продадат дървата за огрев от временен склад на физическите лица с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Трън на цена не по-висока от 48 лв. без ДДС за един пространствен кубически метър.

Другата важна докладна, по която трябва да се произнесат общинските съветници в Трън е за сертифицирането  на общинските горски територии. Според кмета на Трън,

сертифицирането на горите е пазарен механизъм, който цели насърчаване на устойчивото използване и управление на горите и за идентифициране на „устойчиво произведени“ продукти за потребителя като се толерират собствениците на гори, които поддържат устойчиви горски практики, които имат потенциал за положителни и адаптивни икономически, социални и екологични въздействия. В докладната се подчертава, че сертифицирането е доброволен тест за собствениците на горски територии относно тяхната готовност за постигане на едно внимателно и дългосрочно управление на горите, което включва одит на стопанисването на горите от независима организация, за да провери дали отговаря на международно и национално приетите стандарти за отговорно управление на горите.

На утрешната сесия  ще трябва да бъде приета актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2024 год. Причината за това са включените допълнително 2 обекта, които са предназначени за продажба и 3 за отдаване под наем.

В предложените общо 18 докладни, останалите са свързани с оперативни въпроси, които налагат санкцията на местния законодателен орган.