Над 900 нарушения  в област Перник установи Инспекцията по труда само за един месец

Над 900 нарушения  в област Перник установи Инспекцията по труда само за един месец

198 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на пернишка област е извършила Дирекция „Инспекция по труда“ през месец април. 71 от проверките са свързани с контрола по изпълнение на задълженията  по осигуряване на здраве и безопасност при работа и законосъобразно възникване и осъществяване на трудовите правоотношения при извършване на строителни и монтажни дейности. При 71 от проверките е извършен контрол по спазване на законодателните изисквания във връзка с полагане на труд от чужденци- граждани на трети държави на територията на България, като това включва: командироване и из пращане на работници в рамките на предоставяне на услуги; регистрационни режими и дейност на посреднически фирми и предприятия, които осигуряват временна работа, както и предприятия-ползватели в България.

В резултат на упражнения през месец април контрол от страна на трудовите инспектори, те са констатирали 903 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са нарушенията на здравословните и безопасни условия на труд-613. След тях се нареждат нарушенията на трудовите правоотношения- 289 и 1 нарушение на  Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

През месец април Инспекцията по труда е издала 44 акта за установяване на административни нарушения.

Анализът, който прави Д“ИТ“-Перник показва, че по време на проверките инспекторите са обръщали много сериозно внимание на работодателите при констатиране на нарушения, свързани с трудовото законодателство. Това включва: работа без писмен трудов договор, не спазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на инспекторите, по време на проверките са били нарушенията свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите.