Община Трън раздаде земи от ОПФ на 30 местни фермери

Община Трън раздаде земи от ОПФ на 30 местни фермери

Комисия, създадена със заповед на кмета на Трън раздаде пасища, мери и ливади общинския поземлен фонд, намиращи се в 18 населени места на територията на общината. Протоколът на комисията беше оповестен официално днес.

В деловодството на общинската администрация са постъпили  над 30 молби за оземляване, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Комисия от четирима представители на Общината, председателствана от заместник-кмета инж. Румяна Младенова е разгледала внимателно всяка подадена молба. Всеки кандидат за земя е бил проверен дали отговаря на изискванията на ЗСПЗЗ и дали е бил изряден към Общината, при ползването на предоставения му имот.

Въз основа на това са удовлетворени  30 молби за оземляване на фермери от общината. На тях са им предоставени общинска земя, намираща се в 18 населени места, съобразно исканията на фермерите.

В община Трън са постъпили  8 заявления за отказ от участие в разпределението на площите от животновъди.

Комисията, съобразявайки притежаваните или ползвани на правно основание ливади, мери и пасища, броя и вида на регистрираните пасищни животни, приравнени към 1 животинска единица , съгласно ЗСПЗЗ и нормативно допустимите размери на площите, полагащи се на 1 животинска единица, съгласно закона, е разпределила ливади, мери и пасища от общинския поземлен фонд.

Подадените заявления за отказ не са били разглеждани от комисията и не са включени в разпределението на площите. Не са разгледани заявленията на още двама фермери, поради не изплатени задължения към Община Трън. На това основание комисията не е включила тези животновъди в разпределението на площите.

От общинската администрация поясниха, че протоколът на комисията по разпределението на земите от общинския поземлен фонд може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14 дневен срок от обявяването му.