Интегрирането на хората от маргинализирани общности – тема на международна конференция

Интегрирането на хората от маргинализирани общности – тема на международна конференция

Международна конференция за споделяне на добри практики при включване на хората, живеещи в маргинализирани общности се проведе в Перник В последните години, усилията за интегриране на хора от маргинализирани общности в обществото се увеличават. В този контекст, конференцията за споделяне на добри практики, организирана в рамките на Проект BGLD-3.002-0010 „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“, заема ключово място като форум за обмен на идеи и опит между различни заинтересовани страни. Събитието, което се проведе на 26 април 2024 г. в град Перник, бе открито от Вергиния Иванова, ръководител на проекта, и Екатерина Велева, председател на Фондация „П.У.Л.С.“.

Конференцията събра представители от Община Перник, неправителствени организации, институции и партньори от Кралство Норвегия. Заместник-кметът на Община Перник Стефан Кръстев изрази благодарност към всички участници и подчерта важността на подобни събития за развитието на обществото и подобряване на живота на всички граждани. В рамките на конференцията, Вергиния Иванова представи Проект BGLD-3.002-0010 „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Тя подчерта важността на Програмата за местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи, както и значението на партньорството с фондация „П.У.Л.С.“ и Intermezzo Ungdomsorganisasjon. Партньорите от Intermezzo Ungdomsorganisasjon представиха успешни модели за образователно и социално включване на уязвими групи в Кралство Норвегия, като споделиха своите наблюдения и най-добри практики с участниците.

Стефани Рашкова от Сдружение „Възможности без граници“ беше един от панелистите, който сподели методи и стратегии за успешно образователно и социално включване. Тя разкри примери за работа в общността, които допринасят за подобряване на живота на уязвимите групи. Координаторът по проекта, Юлия Андонова, обсъди възможностите за предоставяне на интегрирани услуги с високо качество и акцентира върху важността на добрите практики в партньорството между общински администрации и неправителствени организации. Иглика Кръстева, координатор на Хъб за социално-здравни услуги в Перник, и Валентина Сандева, образователен медиатор, споделиха как се справят с предизвикателствата и постигат успехи в предоставянето на социално-здравни и образователни услуги в общността. Конференцията за споделяне на добри практики беше успешно проведена и остави важни следи за бъдещите усилия за интегриране и подпомагане на хората от маргинализирани общности.

Тази публикация е създадена в изпълнение на Проект BGLD-3.002-0010″ Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.