Обучение за разпознаване на агресията сред децата и борбата с нея в Радомир

Обучение за разпознаване на агресията сред децата и борбата с нея в Радомир

Община Радомир и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организираха обучение на тема „Разпознаване на агресията сред деца, юноши и техните семейства. Психологични техники за оценка и адаптивно справяне“. В два последователни дни специалисти от образователните институции, работещи с деца, имаха възможността да вникнат в актуални към днешната реалност теми. Обучението бе съсредоточено върху представяне на базовите фактори, които опосредстват появата на агресия и девиации в поведението сред деца и юноши. Гост-лектор бе Георги Кирилов, който е клиничен психолог и терапевт, вещо лице към Софийски апелативен съд и преподавател по клинична и консултативна психология. Той разработва обучителни методологии и провежда специализирани обучения на служители от системата на правосъдието и социалните дейности, включително насочени към изграждане на групови и индивидуални умения за управление на хора, управление на кризи, имидж и др. В рамките на обучението бяха представени теоретични и практически модули за усвояване и утвърждаване на психологичните умения за ефективна комуникация с деца и юноши, и ефективно овладяване на риска от реализиране на агресивно поведение от страна на децата и техните семейства. „Поставяме темата във фокуса на специалистите, защото е важно да усъвършенстват своите умения съобразно потребностите на децата и учениците. Агресията в училище или в свободното време на младите хора в България взима върхови точки през последните години, затова е важно да работим превантивно в тази посока и се надяваме да имаме ефективни резултати. Колкото по-подготвени са учителите и специалистите, толкова по-навременни и адекватни ще бъдат общуването и работата с деца и ученици“, сподели заместник – кметът и председател на МКБППМН, Станислава Генадиева.