Двете концепции ИТИ и бъдещето на Пернишко

Двете концепции ИТИ и бъдещето на Пернишко

На 18 април 2024 г. в заседателната зала на Община Перник, експертите от Областен информационен център – Перник, като част от звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион проведоха обществени обсъждания на две Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), подадени от Община Перник, които са преминали успешно етапа на оценка за административно съответствие и допустимост. На събитието присъстваха зам. кмета на миньорския град – Стефан Кръстев, инж. Иван Искренов – Началник отдел „Европейски програми и проекти“, кметове на населени места, представители на бизнеса, образователни институции, непративелствени организации и граждани.

Първата представена концепция за ИТИ бе BG16FFPR003-2.001-0019 „Намаляване на замърсяването на въздуха в Община Перник, чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда“ с общ размер на БФП 5 819 158 лв.

Община Перник е допустим бенефициент през програмен период 2021-2027 г. по Приоритет „Въздух“ за намаляване на вторичното разпрашаване чрез зелени мерки в градска среда по Програма „Околна среда 2021-2027 г.“. Целта на мярката е да допринесе за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ), чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено КАВ по този показател в периода 2017-2021 г.

Фокусът на проектното предложение е върху КАВ чрез инвестиции в растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път. Проектното предложение е в съответствие със заложените мерки в действащата общинска програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми на фини прахови частици (ФПЧ 10) и (ФПЧ 2.5), SO2 в атмосферния въздух на община Перник. За намаляване на емисиите от транспорта, в плана за действие към програмата са заложени краткосрочни и дългосрочни мерки за благоустройство и озеленяване на крайпътните и междублоковите пространства, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“ с цел защита от прах и газове и недопускане влошаване състоянието на зелените площи (изграждане на зелени стени, зелени зони, озеленяване на „кални петна“, зелени покриви, вкл. интелигентни зелени решения). За посочените мерки в програмата е предвидено финансиране със средства на Община Перник и средства от Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури, ОПОС 2021 – 2027 г.

Дейностите предвидени в проектното предложение включват подбор на подходящи територии и растителни видове, изготвяне на предварително проучване и подготовка на консолидирана документация за доказване на климатична устойчивост и подготовка на проектно предложение, а като основни дейности – изграждане на зелена инфраструктура и поливни системи.

„Перник от години страда от хронично замърсяване на въздуха поради ред причини като транспорт, нашето индустриално минало, некултивирани терени и др. – подчерта зам. кмета Кръстев – и с всички действия ние целим Перник да стане по-зелен, по-приятен и град с по-здравословна среда за живеене“.

Инж. Искренов призова широката общественост за гражданска активност, която да подпомогне политиката на кмета и неговия екип, с цел Перник да се превърне в модерен и чист град.

В следобедния панел на обществени обсъждания бе представена КИТИ  № BG16FFPR003-2.001-0066 „Комбинирана концепция за ИТИ на Община Перник“ с общ размер на БФП 69 590 520 лв. Водещ партньор е Община Перник, съвместно с „Индустриална и логистична зона“ ЕАД, „Градски транспорт – Перник“ ЕООД и Фондация „Култура Перник“. Заложените инвестиции могат да бъдат изпълнени чрез програмите, действащи през програмен период 2021 – 2027 г. и по-конкретно „Развитие на регионите“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Околна среда“.

Главна цел на настоящата КИТИ е насърчаване на устойчиво и интегрирано градско развитие и подобряване на основните показатели за инфраструктура, условия на живот, образование и интеграция и инвестиции, водещи към намаляване на въглеродния отпечатък. Заложените целеви групи са жители, гости и туристи; регионален бизнес; младежи и маргинализирани групи. Дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнени са устойчива градска мобилност чрез рехабилитация на улици и изграждане на велоалеи, закупуване на нови 13 бр. електробуси и изграждане на бързозарядни станции и фотоволтаична система, допълнена с батерия за съхранение на ел. енергия и др.; внедряване на мерки за енергийна ефективност, включително и чрез въвеждането на използването на ВЕИ в публични сгради общинска собственост на територията на община Перник, причисляващи се към образователна (училища и детски градини) и културна (читалища) инфраструктура; изграждане и обновяване на зелена среда; проектиране и изграждане на техническа и пътна инфраструктура в Индустриален парк – Перник; изграждане на туристически информационен център и създаване на инициатива CultUNI за младежко предприемачество в областта на културата, създаване на туристически маршрути и дигитализация на туристически обекти, както и обучение и подготовка на екскурзоводи; създаване на работилница за ангажиране на лица и общности в неравностойно положение, маргинализирани групи и хора с двигателни ограничения за създаване на културни продукти и сувенири; изграждане на инфраструктура за защита и превенция срещу климатичните рискове.

В заключение г-н Кръстев подчерта, че чрез изпълнението на тази мащабна концепция не само ще се подобри качеството на живот в общината, но и ще може да се отговори на повишения туристически и инвеститорски интерес.

От ОИЦ – Перник обясниха, че презентациите са качени на фейсбукстраницата на Центъра и призоваха всички заинтересовани страни и граждани да попълнят анкетите към тях с цел да се определи нивото на обществена подкрепа, което също е обект на оценка за реализиране на концепциите.

Областният информационен център – Перник като част от Мрежата от информационни центрове функционира по Процедура BG16RFTA001-1.006 – Ефективна национална мрежа от областни нформационни центрове в България, финансиран от Програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.