Община Трън актуализира цените на някои административни услуги

Община Трън актуализира цените на някои административни услуги

На 18 април изтича срокът, до който всеки, който желае може да подаде писмени предложения, възражения и становища относно изготвения Проект на Решение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Проектът на Наредбата е обявен на  интернет страницата на Община Трън.

На въпроса- кое наложи актуализирането на тази наредба, председателят на Общинския съвет на Трън Бойчо Харалампиев поясни: “С тази наредба въвеждаме такси за ползването на съоръжения в района на Ждрелото, върху общинска земя, което до сега не сме правили. Освен това, актуализираме цените на някои административни услуги и такси, които не коригирани отдавна и бяха много ниски.“

В Наредбата се предлага издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи: до 30кв.м – 15,00лв;  от 30 до 50кв.м – 20,00лв. и над 50кв.м – 30,00лв.

Предвижда се да се увеличи цената на услугата за издаване на скица за недвижим имот – от 13,00лв на 20,00лв;  за издаване на скица –виза за проучване и проектиране – от 23,00лв с ПУП-ПЗ на 30,00лв с ПУП-ПЗ; от 40,00лв без ПУП-ПЗ на 45,00лв без ПУП-ПЗ. За издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти вече ще се плаща: до 10 кв. м.– от 20,00лв на 30,00лв; над 10 кв. м. – от 20,00лв +2,00лв/кв.м за всеки кв.м. над 10кв.м. на 30,00лв. +2,00лв/кв.м за всеки кв.м. над 10кв.м.

Очаква се в края на април да бъде насрочена сесия на минипарламента в Трън, на която ще бъде предложен за приемане проекта на наредбата.