600 нарушения установи Инспекцията по труда само за месец

600 нарушения установи Инспекцията по труда само за месец

153 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са извършили през месец март на територията на област Перник инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда“.

От тях 88 са свързани с контрола по спазването на законодателните изисквания във връзка с полагане на труд от чужденци- граждани на трети държави, на територията на България. В тази връзка обект на проверките са били командироването и изпращането на работници в рамките на предоставяне на услуги, както и регистрационни режими и дейност на посреднически фирми. 35 от проверките са по отношение на контрола по спазването на законодателните изисквания по организацията на здравословни и безопасни условия на труд. 23 са свързани с контрола по изпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и законосъобразното възникване и осъществяване на трудовите правоотношения при извършване на строителни и монтажни дейности.

В резултат на упражнения контрол, през март трудовите инспектори са установили 600 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са тези, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд- 330. След тях са тези, свързани с нарушаване на трудовите правоотношения- 270.

През месец март Д“ИТ“-Перник е издала 14 акта за  установяване на административни нарушения.

Анализът, който е направила Д“ИТ“ за мeсец март показва, че по време на проверките инспекторите са обръщали много сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва- работа без трудови договори, полагане на извънреден труд, не спазване на работното време, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на инспекторите, по време на проверките, са били и нарушенията, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите.