Отчетоха свършеното през първото тримесечие за безопасността на движение по пътищата в региона

Отчетоха свършеното през първото тримесечие за безопасността на движение по пътищата в региона

В Областна администрация – Перник се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) под председателството на Областния управител Людмил Веселинов.

На заседанието присъстваха  представители на община Перник, община Радомир, община Брезник, община Земен и община Ковачевци, представители на териториалните звена на изпълнителната власт имащи отношение към пътната безопасност.  Чрез  онлайн връзка се включи  експерт от Държавна агенция по безопасност на движението по пътищата, който даде насоки на общините, относно попълването на Годишен общински доклад, касаещ общинската улична и  пътна мрежа, който следа да изпратят в срок до Агенцията.

В хода на заседанието членовете на комисията представиха доклади за извършеното през първото тримесечие,  заложено в  Областната план-програма по безопасност на движението по пътищата (БДП) на област Перник  за 2024 г.

На заседанието присъства и инж. Борислав Иванов – директор на ВиК ООД гр. Перник, към който бяха поставени въпроси касаещи организацията на движеното при извършване на дейности по водния цикъл в община Перник и община Радомир, и обезопасяването на районите, в които се извършват дейности. От своя страна той пое ангажимент при реализацията на втори етап да се обърне сериозна внимание на обезопасяването на обектите, в които се работи и да бъдат поставяни необходимите пътни знаци.