Председателят на Общински съвет-Перник отправя покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Перник за 2023 година

Председателят на Общински съвет-Перник отправя покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Перник за 2023 година

На основание чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.45 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Перник, председателят  на Общински съвет Перник – Денислав Захариев кани местната общност на публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Перник към 31.12.2023 година, изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2023г., годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2023 г., отчета за капиталовите разходи към 31.12.2023г., както и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2025-2027 година – I етап.

Обсъждането ще се проведе на 16.04.2024г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Перник.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Перник www.pernik.bg и на интернет страницата на Общински съвет Перник www.obs-pernik.bg.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета може да подавате в периода до 15 април 2024г. в деловодството на Общински съвет Перник или на електронен адрес: savet@pernik.bg.