Председателят на Общинския съвет на Ковачевци изпрати протестна декларация до Министерски съвет, относно тенденциозни действия на областния управител

Председателят на Общинския съвет на Ковачевци изпрати протестна декларация до Министерски съвет, относно тенденциозни действия на областния управител

                                                                    До  МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

                                                                        На РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                               ДЕКЛАРАЦИЯ

                                      на Общински съвет – Ковачевци

                                      относно : заповед № АК – 2 /5.03.2024г.

                                      на Областен управител – Перник

                            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕНКОВ,

С горепосочената заповед  на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.45, ал.4 и ал.6 от  ЗМСМА, областният управител на Област Перник  е върнал като незаконосъобразно за ново обсъждане в Общински съвет – Ковачевци решение №55 /16.02.2024г. от протокол №4 от редовно заседание на ОС – Ковачевци за приемане на бюджета на общината за 2024г.

Мотивите за връщането са два – неспазване на чл.103, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОС – Ковачевци, който изиска проектът на бюджет да се разпредели на всички комисии и не отразяване на становищата на нито една от постоянните комисии в пълния протокол от заседанието на ОС от 16.02.2024г.

Вторият мотив е неоснователен, тъй като видно от протокола от заседанието на ОС /страница 53 и 54/ е отразено становището на всяка от четирите постоянни комисии, на които проектът за бюджет е бил разпределен  и са приели положителни становища  по него.

Всички 11 общински съветници в работата си в постоянните комисии преди заседанието от 16.02.2024г. и приемане на върнатото решение са запознати и разисквали проекта на бюджет и са гласували по приемането му.

ОС – Ковачевци отчита и съобразява факта, че проектът не е разгледан от петата постоянна комисия – по етика, конфликт на интереси и сигнали на граждани , поради което на свое заседание от ……., след повторното разглеждане на бюджета във всички пет постоянни комисии, прие повторно бюджета на общината за 2024г. с ново свое решение.

Изразяваме несъгласие с позоваването на неверни факти в мотивите на акта, както и със строго формалният подход на областния управител като висш държавен служител. Тези пороци на издадения акт го поставят извън правилното и законосъобразно упражняване на административния  контрол за законосъобразност върху актовете на Общинските съвети, който законът му възлага. Те поставят под напрежение нормалното функциониране на социалните системи , образованието, както и  административното обслужване на гражданите и юридическите лица в Община Ковачевци и дейността на общинската администрация, поради липса на актуален бюджет в периода между връщането на решение №55 и приемането на бюджета повторно.

Прави впечатление  двойният стандарт на представителят на ръководеното от Вас правителство за област Перник  по отношение на бюджетните решения , приети от Общинските съвети  в Област Перник, който е недопустим и срещу който решително възразяваме с настоящата декларация.

Съгласно чл.74, ал.1 и чл.73, ал.1 от Правилниците за организацията и дейността съответно на Общински съвет – Земен и Общински съвет – Брезник проектът за бюджет също се разглежда от всички постоянни комисии в двата съвета, което не е станало, но има връщане на това основание само на бюджета, приет от Общински съвет – Ковачевци.

Не е нормално висш държавен служител и самостоятелен административен орган да пренебрегва и нарушава принципа на равенство, който е в основата на принципа на правовата държава, предвиден в чл.4, ал.1 от Конституцията. Този подход сочи тенденциозно и политизирано отношение към работата на ОС – Ковачевци, което е недопустимо.

Обръщаме се към Вас като орган по назначаването по смисъла на Закона за администрацията, за да изискате от  г-н Веселинов да преустанови практиката си на тенденциозни административни действия и актове по отношение на Общински съвет – Ковачевци  и  да преодолее лошата организация на контрола за законосъобразност по отношение на актовете на общинските съвети  в областта, осъществяван от ръководената от него  администрация, при която при идентични ситуации различните общински съвети се третират по различен начин.

Общински съвет – Ковачевци

  Председател ОбС:…………..

    /Венцислав Тодоров/