По-добри условия на труд в образованието договориха в Радомир

По-добри условия на труд в образованието договориха в Радомир

По – добри условия на труд в системата на образованието договориха кметът на Община Радомир, Работодателите и Синдикатите Нов общински колективен трудов договор (КТД) в системата на предучилищното и училищното образование в Община Радомир подписаха кметът на Община Радомир, Кирил Стоев, председателят на СРСНП – Радомир, д-р Мариета Гоцева и председателя на Общински координационен съвет на СБУ при КНСБ, Райка Първанова. Кметът подчерта, че настоящия договор е подписан след обсъждане между всички страни в градивен и конструктивен диалог. В Колективния трудов договор са поставени въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения и на жизненото равнище, които не са уредени с Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове. Чрез него Община Радомир и социалните партньори гарантират правото на работниците и служителите за свободно синдикално сдружаване в системата на предучилищното и училищното образование. Тази година в КТД за сектор „Образование“ е постигнато увеличение на допълнителното трудово възнаграждение за професионална квалификационна степен (ПКС) на педагозите, което е по-високо в сравнение с национално установения минимален размер на полагащата се сума. Освен това промените касаят увеличение на дните на платен годишен отпуск и други допълнителни трудови възнаграждения на педагогическите специалисти свързани с лекторски часове, работа с деца със СОП и др. Страните по договора изразиха своето задоволство от сключената спогодба, заявиха своята готовност за добро съвместно партньорство и си пожелаха здраве и успешно бъдещо сътрудничество.