Институциите работят по 14 случая на деца, отпаднали от училище

Институциите работят по 14 случая на деца, отпаднали от училище

На 13 март в Областна администрация – Перник бе проведено заседание на Областния координационен център, относно извършените дейности и добри практики, съгласно Механизма за обхващане и задържане на деца и ученици през I срок на учебната 2023/2024 г .както и допълнителни мерки по превенция на включените в образователната система деца и ученици, които са в риск от отпадане
На председателстваното от областния управител Людмил Веселинов заседание присъстваха представители на РУО – Перник, експерти от Областна администрация – Перник, зам.-кметове на общини, представители на ОД на МВР – Перник и РЗИ – Перник.
На съвета бе представена подробна информация от експерти на РУО – Перник, от която стана ясно през отчетния период действията на екипите бяха насочени към изясняване на всеки конкретен случай чрез провеждане на разговори по телефон или срещи. Извършени бяха посещения на адрес от екипите за обхват, като предварително се правеше проучване на случая и се предприемаха действия съобразно спецификата му. Участието в обходите на членовете на екипите за обхват бе съобразено с необходимите участници за конкретния случай. В тази връзка са осъществени проверки по отношение предприетите действия от директорите на училища за задържане на учениците в училище. Всяка осъществена проверка е съпроводена с обход за установяване въможността за връщане в образователната система. Към момента се работи по 14 случаи на ученици, отпаднали от образователната система. Един от акцентите в работата по Механизма е във връзка с осъществяване на текущи проверки в училища по отношение присъствието на учениците в учебни часове и вписването на отсъствията в дневниците на паралелките. В тази връзка са извършени проверки в 38 от 40 училища на територията на област Перник по един, а в някои училища и по-повече пъти.
В хода на срещата бяха набелязани и предоложения за подобряване на дейностите по Механизма. Институциите работят добре и са в постоянно сътрудничество, тъй като образованието е една от приоритетните дейности на институциите от територията на областта.