И Богданов дол без кмет, ОИК прекрати пълномощията на Венцислава Кирилова

И Богданов дол без кмет, ОИК прекрати пълномощията на Венцислава Кирилова

ОИК Перник  излезе с решение, с което прекратява пълномощията на Венцислава Кирилова Кирилова като кмет на кметство Богданов дол, община Перник.

В ОИК Перник   е получен доклад  от Комисията за противодействие на корупцията към пернишкия Общински  съвет относно установени обстоятелства, водещи до констатиране на несъвместимост на Венцислава Кирилова Кирилова със заеманата длъжност  кмет на кметство Богданов дол, община Перник .   .

Със свое решение № 296/ 26.02.2024 г. ОИК Перник е уведомила  Венцислава Кирилова Кирилова,  за постъпилите в комисията документи, даващи основание за предсрочно прекратяване на пълномощията и  като  кмет на  кметство Богданов дол и  и е  предоставила възможност да направи писмено възражение в тридневен срок. Такова не е предоставено и се стига до решението на комисията.

ОИК Перник уведомява ЦИК, като изпраща заверено копие от настоящото решение, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 459 ИК във връзка с чл. 42, ал. 5 ЗМСМА пред Административен съд Перник,  в 7-дневен срок от обявяването му на интернет страницата на ОИК и на общодостъпното място, определено с решение на ОИК.