ВАС забрани „легналите полицаи“, спират да ги поставят за сега

ВАС забрани „легналите полицаи“, спират да ги поставят за сега

„Легналите полицаи“ отиват в миналото? Върховният административен съд забрани изграждането на изкуствените неравности за ограничаване на скоростта по пътищата. Това става с решение от 29 февруари, което е окончателно.

Върховните магистрати са отменили разпоредби от Наредбата от 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.

По жалба на физическо лице от миналата година ВАС е отрил нарушения при архивирането на документите, с които ce издава разрешение за поставянето на „легнали полицаи“.

„За да бъде изпълнено изискването е необходимо преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта“, смятат върховните съдии.

Магистратите приемат, че не е достатъчно доказателството, че с писмо от Добромир Симидчиев – тогава зам. министър на регионалното развитие и благоустройството, е уведомил министъра на транспорта, изпълнителния директор на националното сдружение на общините и областните управители в страната, че на електронната страница на министерството е публикуван проектът на Наредбата.

Според върховните магистрати от това изявление не може да се установи от коя до коя дата е бил публикуван проектът на наредбата и дали действително с този проект са публикувани докладът и мотивите, както е изискването на закона.

Върховните съдии приемат, че въпреки становищата на ответниците, поради техническа невъзможност, свързана с архивирането на данните от сървърите, поддържали сайтовете на министерствата през 2012 г., не могат да представят доказателства за публикуване на проекта на наредбата на интернет страницата на министерствата, не освобождава страните от задължението да го направят.

Петчленният състав на ВАС е приел, че процесният подзаконов нормативен акт е издаден от компетентния орган без обсъждане на проекта заедно с представените становища, предложения и възражения от заинтересовани лица, на които не е дадена възможност да се запознаят с проекта, мотивите и доклада към него, и да упражнят правото си на предложения и становища по проекта.

Нарушените от административния орган принципи на законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност, а също така и принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност при изработване на проекта на нормативен акт са основания за отмяна на оспорените текстове от наредбата.

Решението на ВАС означава, че към момента няма да могат да се поставят нови изкуствени неравности. Много е вероятно при промяна на Наредбата, отново ще започне изграждането на „легнали полицаи“.