Приемат бюджета на община Перник за 2024 година на извънредна сесия

Приемат бюджета на община Перник за 2024 година на извънредна сесия

Днес пернишкият Общински съвет ще заседава извънредно. Дневният ред е повече от тежък, защото сред основните докладни, включени в него, са тези, касаещи новият бюджет на общината за 2024 година, приемане на стратегията за управление на общинската собственост за периода 2024 – 2027 година, приемане на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, изменение и допълнение на правилника за дейността на ОбС неговите комисии и взаимодействието на минипарламента с общинската администрация и други докладни, касаещи градоустройствени проблеми.

Макрорамката на тазгодишния бюджет е над 161 млн. лева, което е с близо 4 млн. повече в сравнение с 2023 година. Държавната отговорност в основния финансов закон на общината е близо 97 300 000 лв., дофинансирането на държавната дейност с общински приходи е 2 328 800 лв., общинската отговорност е 61 611 700 лв. Общият обем на инвестиционната програма на общината за тази година възлиза на близо 42 млн. лв. Разпределението по източници за финансиране е, както следва: целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 835 600 лв., собствени средства в размер на 5 825 903 лв., преходен остатък от капиталова субсидия от 2023 г. – 19 171 403 лв. и други източници – 13 323 911 лв.

Отговорно е разработена и програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Общинската управа например предлага отдаването на пет обекта на концесия чрез открита процедура и публично-частни партньорства. Предвижда се на концесия да бъдат хижите „Славей“ и „Кралев дол“, минералната вода в квартал „Бела вода“, както и терен в квартал „Драгановец“ за изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол, волейбол и хандбал. Сред изброените обекти, отдавани на концесия, е и терен, попадащ в двора на Девето средно училище „Темелко Ненков“ в Перник за изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол и тенис на корд. Очаква се постъпления от управление и разпореждане с общински имоти през тази година да възлязат на над 16 млн. лв. Сумата е приблизително същата, както и през миналата година. За продажба са предвидени 110 общински терена в Перник и в 11 населени места. Прогнозата е приходите от тях да надхвърлят 10 млн. лв. Седем сгради на територията на Перник и селата Расник, Боснек и Студена, както и 15 общински жилища, също подлежат на продан.