ОП ”Трънска гора” приключва финансовата 2023-та с над 1 милион лева приходи

ОП ”Трънска гора” приключва финансовата 2023-та с над 1 милион лева приходи

Приходите от дейността на  общинско предприятие „Трънска гора“ през 2023 г. възлизат на 1 113 863 лв. с ДДС. Разходите за управление и осъществяване на цялостната стопанска дейност на ОП „Трънска гора“ възлизат на 597 651 лева. Това информира управителят на предприятието инж. Даниела Петкова.

В рамките на приетия Годишен план за ползване на дървесина за 2023г са били проведени 14 процедури за предоставяне ползването на стояща дървесина на корен от общински горски територии чрез търг с явно наддаване и 2 процедури за продажба на стояща дървесина на корен за задоволяване на населението с дърва за огрев съгласно Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии.

„Общото количество продадена дървесина на корен чрез търгове с явно наддаване възлиза на 24 390 пл.куб.м. лежаща маса, от които 9852 пл.к.м. иглолистна и 11252 пл.к.м широколистна дървесина на обща стойност 1 095 222 лв. без ДДС. Една част от тази дървесина е усвоена и заплатена, а друга част предстои да бъде реализирана, експедирана и заплатена през 2024г. съгласно сключените договори в резултат на проведените процедури. За отоплителен сезон 2023-2024г. извозените до крайния потребител дърва са приблизително 6555 простр. к.м. широколистни дърва за огрев и всички заявили необходимост от дърва за огрев бяха обслужени във възможно най-кратки срокове“, поясни инж. Петкова.

Тя допълни, че през 2023г. не са установени нови огнища на зараза, добив се извършва предимно в стари огнища с изсъхнала вече дървесна маса, а освободените площи се характеризират с много добро възобновяване, наблюдава се както възобновяване с иглолистни дървесни видове-бял и черен бор, така и възстановяване с естествените за месторастенията широколистни дървесни видовe.

„2021г бяха обявени общо 1082,4 ха като „Гори във фаза на старост“, картирани по инициатива на Общинското предприятие, в които не се допуска лесовъдска намеса, преустановява се доброволното извършване на стопанска дейност с цел да бъде съхранен ценен естествен генофонд, значимото биологично и генетично разнообразие и прилагане на принципите и критериите на Европейската Директива за защита и опазване на ценните горски местообитанията в защитените зони по Натура 2000“, добави инж. Петкова.

Община Трън разчита много на приходите от дейността на ОП “Трънска гора“. Това е най-голямото общинско предприятие.  То има ангажимента да осигурява дърва за огрев на жителите на общината. През годината са извършвани редица проверки на работата на предприятието от контролните органи, в които са констатирани и дадени положителни оценки по отношение спазване на нормативните изисквания при работа и организиране на лесовъдските и управленски дейности в ОП Трънска гора“.