Отпускат 3,5 милиона лева  за компенсиране на земеделците за щети от природни бедствия през 2023 и 2022 година

Отпускат 3,5 милиона лева  за компенсиране на земеделците за щети от природни бедствия през 2023 и 2022 година

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди финансов ресурс за 2024 г. в размер на 3 500 000 лв. по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“.

Подпомагането по схемата се състои в директни помощи за 100% унищожени култури. Помощта е в размер до 80 % от действителните разходи за отглеждане на дадена култура през съответната стопанска година. Действителните разходи се изчисляват на база на технологични карти по информация, предоставена от Системата за агропазарна информация – САПИ ЕООД. Съгласно схемата, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане.

С одобрените средства ще бъдат подпомогнати земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи за щети, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия през 2023 г. и 2022 г.

На база на информация по актуализираните технологични карти за производствените разходи на земеделски култури е установено, че е налице необходимост от извършване на корекция по отношение както на направените изчисления за разходите на декар при овощни насаждения-вишни, така и на сумите по предоставените през 2023 г., компенсаторни плащания. Засегнатите площи с вишни от неблагоприятни климатични събития към 31.07.2023 г. са 1130,9 дка. На база на актуализирана технологична карта, производствените разходи се увеличават, което налага корекция в ставките от страна на ДФЗ-РА и извършване на доплащане към бенефициерите, които имат подадени заявления за кандидатстване по държавната помощ.

Със средствата ще бъдат компенсирани и щетите на земеделски стопани, пострадали от неблагоприятни климатични условия, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи,  издадени през периода  август – октомври 2023 г. От тези събития са издадени 220 констативни протоколи за 100% пропаднали площи, причинени от буря с градушка/проливен/пороен/непрекъснат дъжд с наводнение/бурен вятър с градушка, наводнение, градушка и суша/засушаване.

Пропадналите площи, заети със земеделски култури, възлизат общо на 26 260,3 дка, в т. ч. от:

 Буря/буря с градушка, проливен/пороен/непрекъснат дъжд с наводнение/бурен вятър с градушка   –     3 596,9    дка;

 Наводнение –   4,7    дка;

 Градушка   –   10 951,8    дка;

 Суша (засушаване)  –   11 706,9    дка.

Подпомагането ще се осъществява при следния интензитет:

–  до 80 % от действителните разходи за отглеждане при следните култури: плодове и зеленчуци (фасул (полски), кориандър, сливи, праскови, нектарини, ябълки, винени лозя, тикви, тикви за семки, главесто зеле, пъпеши, дини, пипер (на открито), домати (на открито), домати (неотопляеми оранжерии), картофи и ягоди);

– до 40 % от действителните разходи за отглеждане при следните култури: зърнено-житни и маслодайни, с изключение на рапица: (пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед).

От утвърдения финансов ресурс по схемата ще бъдат подпомогнати и земеделски стопани, пострадали от неблагоприятни климатични събития настъпили през 2022 г., и притежаващи надлежно издадени констативни протоколи от комисия за 100% пропаднали площи, които не са подали заявления за кандидатстване по помощта в срока, утвърден в указанията за прилагане на помощта през 2022 г. В тази връзка Управителният съвет на ДФ “Земеделие“ взе решение за предоставяне на възможност за отваряне на допълнителен прием за подаване на заявления за изплащане на компенсация. Крайният срок за допълнителния прием на заявления за 2022 г. е до 10 работни дни включително, след вземане на решение от Управителния съвет на ДФ “Земеделие“ (до 31 януари 2024 г., включително). Помощта се изчислява на база ставки за съответните култури, съгласно утвърдени на 18.11.2022 г. указания, във връзка с решение на УС на ДФ “Земеделие“, Протокол № 202 от 08.11.2022 г.

Указанията за прилагане на схемата ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ.