В Радомир няма да увеличават таксата за боклука за 2024 година

В Радомир няма да увеличават таксата за боклука за 2024 година

На заседание на Общински съвет – Радомир в края на миналата година кметът на общината Кирил Стоев предложи решение на съветниците, с което таксата за битови отпадъци за 2024г. да се запази и да не се увеличава.

„След разговори с експерти и обсъждане в постоянните комисии по „Бюджет и финанси“, „Устройство на територията, строителство, транспорт, гори, земеделие и екология“ и „Местно икономическо развитие, общинска собственост и инвестиционна политика“, както и изразеното от мен становище, че ще работя за по-строг контрол и подобряване качеството на услугата, предлагам проект за решение, с който да запазим план-сметката за 2023 г. и за идващата 2024 година“, заяви Кирил Стоев.

Съветниците приеха предложението на кмета. По време на последната сесия за 2023 годин беше приет Планът за интегрирано развитие на община Радомир за програмния период, който обхваща 2021-2027 година, планът за работа на Общинския съвет през 2024 година, съветниците определиха и месечните си възнаграждения, както и тези на председателя и заместник-председателя на

ОбС.