Общинският съвет в Перник гласува увеличаването на план-сметката за сметосъбиране и  сметоизвозване и повишаването на местните данъци

Общинският съвет в Перник гласува увеличаването на план-сметката за сметосъбиране и  сметоизвозване и повишаването на местните данъци

Общинският съвет в Перник одобри заложеното увеличение на план-сметката за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и  сметоизвозване; поддържане и експлоатация на Депо за битови отпадъци; поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване в община Перник. Както се очакваше, имаше питания за аргументите, които налагат увеличението на план-сметката.

Заместник-кметът Стефан Кръстев поясни, че въпреки лекото намаляване на цената на горивата, много други консумативи са поскъпнали, включително и минималната работна заплата. Стефан Кръстев подчерта, че увеличаването на размера на план-сметката за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване няма да се почувства от перничани, защото дейностите се дофинансират в голяма степен от други местни приходи. В крайна сметка докладната бе приета с един глас „против“ и един „Въздържал се“, съответно от БСП и „Възраждане“. В крайна сметка докладната бе прието отново с един глас „против“ и един „въздържал се“.

На въпросите за причините за  повишаването на размера на местните данъци на територията на община Перник, Стефан Кръстев подчерта, че аргументите са много- като се започне от ръста на цената на електроенергията, строителните материали минималната работна заплата, ръста на инфлацията и други. Освен това Кръстев подчерта, че това е данък, върху който се ползват много облекчения, а увеличението е с 25%- от 2, промилите стават 2.5 . „Показателен е фактът, че в едномесечния срок на който бе подложено обсъждането на предложението за повишаването на размера на местните данъци на територията на община Перник, не се появи нито едно възражение или предложение. Това ще рече, че увеличението е поносимо“, заяви Кръстев.

Полемика в залата предизвика и предложението за увеличение на заплатите на кмета Станислав Владимиров и кметовете на кметства. С решението на местните законотворци в Перник от 1 януари тази година възнаграждението на кмета на общината се актуализира на 5900 лв. Кметовете на по-големите кметства, сред които Батановци, Големо Бучино, Дивотино, Драгичево, Кладница, Кралев дол, Люлин, Мещица, Рударци, Студена и Ярджиловци, ще получават месечна заплата от 1800 лв. С триста лева по-малко ще получават кметовете на кметства Богданов дол, Витановци, Расник и Черна гора.

Докладната на кмета в крайна сметка беше приета без промени. В мотивите ѝ се посочва, че основната месечна заплата на кмета на Перник не е актуализирана от 2020 г., а тази на кметове на кметства от миналата година. Изключение има само при новоизбраните кметове на селата Витановци, Расник и Черна гора. Към определените основни месечни заплати ще се начислява допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 процент за всяка прослужена година.

Председателят на ОбС в Перник Денислав Захариев заяви, че ще предложи с гласуването на правилника за работа на законодателния орган да се намали месечната му заплата, както и тази на останалите двама негови заместници. Целта е съкращаване на разликата спрямо по-ниските възнаграждения, получавани от общинските съветници.

Останалите докладни бяха приети делово и с болшинство. Очевидно в навечерието на Нова година общинските съветници мислеха по-прагматично.