Натоварен е дневният ред на последната за 2023 година сесия на минипарламента в Перник

Натоварен е дневният ред на последната за 2023 година сесия на минипарламента в Перник

Доста е натоварен дневният ред на последната сесия на Общинския съвет в Перник за 2023 година. Той включва 25 докладни. Някои от тях се очаква да предизвикат полемика в залата, поради това, че касаят една от важните услуги, които предоставя Общината- сметосъбиране и сметоизвозване. На тази сесия трябва да бъде одобрена план-сметката за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и  сметоизвозване; поддържане и експлоатация на Депо за битови отпадъци; поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване в община Перник. Общоизвестен факт е, че сметосъбирането и сметоизвозването е едно от сериозните пера в разходната част на бюджета на всяка община. Като се прибави към това и ангажимента по поддържането и експлоатацията на Депото за битови отпадъци, проблемите стават още по-сложни. Очаква се да се появят дебати около Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Перник. На тази сесия местните законотворци трябва да приемат актуализирането на числеността на ОП “Общинско обслужване- обредни дейности“, на ОП „Общинска собственост, спортни и туристически обекти“. На това заседание предстои да бъде гласувано решение за определяне размера на основните месечни заплати и допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и  професионален опит на кмета на Община Перник и кметовете на кметства на територията на общината. Общинските съветници ще трябва да приемат решение, с което да се определят пасищата, мерите и ливадите предназначени за общо и индивидуално ползване от общинския поземлен фонд на правоимащите животновъди, за да се удовлетворят всички подали заявления в Общината. Останалите докладни в дневния ред на утрешното заседание също са от важно значение. Да се надяваме, че местните законотворци ще проявят прагматизъм и далновидност и няма да се поддадат на политическите си различия в името на перничани.