Важно решение за собствениците на земи и жилища

Важно решение за собствениците на земи и жилища

Улеснения за гражданите и бизнеса при ползване на услугите от кадастъра  предвиждат редица промени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

Към документите, необходими за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, или се учредява ипотека, се добавя схема-проект.

С цел защита на правата на собствениците, се въвежда изискването при започване на административно производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, заинтересуваните да бъдат уведомявани по реда на Административно-процесуалния кодекс. Изключение се предвижда, когато става въпрос за производство по изменение на Kадастралния регистър на недвижимите имоти.

 Отпада задължението на Агенцията по геодезия, картография и кадастър да създава структурни подразделения в седалищата на районните съдилища, т.нар. изнесени работни места.

За създаването им са необходими помещения, за които агенцията трябва да плаща наем или да бъдат предоставени безвъзмездно от общинските администрации или от други административни органи по места.

Необходимо е изнесените работни места да бъдат обезпечени със служители от състава на Служба по геодезия, картография и кадастър, каквито няма, се посочва в мотивите за промяната.

Премахва се и нормативното изискване кадастралната карта и кадастралните регистри при създаването им да се изчертават на полиестерна недеформируема материя. Те се създават, поддържат и съхраняват в цифров вид, чрез средствата на информационната система.

Поради непрекъснатата актуализация на данните, съдържащи се в Кадастрална карта и кадастрални регистри КККР, много скоро след изчертаването на полиестерната не деформируема материя губят актуалността си. Изчертаването не е необходимо и води до разходи на средства за създаване и съхраняване на разпечатката.

Законопроектът предвижда намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като се въвежда забрана да се изискват информация и документи, необходими на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – АГКК, които се съдържат в публичен регистър, и която може да бъде получена по служебен път.

АГКК ще издава електрони документи, които при поискване ще могат да се разпечатват на хартиен носител. Издаваните електронни документи ще имат код, чрез който всеки, разполагащ с този код, ще може да извършва проверка в информационната система на кадастъра за наличието и валидността на документа.

При заявяване на административни услуги заявителите задължително следва да се идентифицират, като в случаите на заявяване на услуги по електронен път идентифицирането ще се извършва по реда на Закона за електронна идентификация.

Променя се определението и се стеснява обхватът на непълноти или грешки. Процедурата по отстраняване на непълноти или грешки ще се прилага само за поземлени имоти. Тя няма да е приложима за сгради. За тях ще се прилага по-облекчен ред – без издаване на заповед, тъй като сградите се отразяват в кадастралната карта така, както са изградени на място, без да се следи за законосъобразност на строежа.

Съществуваща на терена сграда, която не е нанесена в кадастралната карта в производството по създаването ѝ, поставя в дискриминационно положение нейния собственик, който няма виновно неизпълнени задължения по ЗКИР.

В практиката е установено, че не са малко случаите, в които в производство за отстраняване на непълнота или грешка се оспорва нанасянето на съществуваща сграда, която е незаконна по смисъла на Закона за устройство на територията.

От друга страна, кадастралната карта е източник на данни за плановете за управление на територията, в т.ч. за рискове от наводнения и други природни бедствия, и липсващи или неточно отразени сгради, поради несъгласие на заинтересована страна в производството по отстраняване на непълнота или грешка, води до неактуалното ѝ съдържание.

Въвежда се възможност за отстраняване на несъответствията в границите на поземлените имоти в не урбанизирана територия, по искане на заинтересовано лице. Към момента не са  създадени кадастрална карта и кадастрални регистри за 2,43% от територията на цялата страна, които обхващат урбанизирани територии, заети от малки населени места, пише в мотивите към проекта