На заключителна пресконференция беше финализиран проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“

На заключителна пресконференция беше финализиран проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“

Днес в заседателната зала на Община Перник се проведе заключителна пресконференция по проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“.

Беше представена презентация с целите и резултатите от изпълнените дейности по проекта. Резултатът от изпълнението на проекта доведе до подобряване на условията на околната среда, свързани с интересите на обществото. Тотка Стоилова, представител на екипа за управление на проекта, подчерта, че рекултивационните процеси са насочени не само към възвръщане функциите на нарушените и замърсени почви, но и към създаването на балансирани екологични системи, представляващи социално-икономически и естетически ценности на човека.

По проекта е извършена рекултивация на общинското депо, находящо се в местност „Маркови егреци“, землището на с. Люлин, Обшина Перник. Това е и най-голямото депо в страната, рекултивирано по процедура № BG16M1OP002-2.010-0041 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.”.

Избраният метод за рекултивиране на сметището на Община Перник е „in situ” и рекултвацията протича в следната последователност:

– вертикална планировка;

– предепониране на предвиденото количество отпадъци за оформяне проектното тяло на депото и почистване на околните замърсени терени;

– техническа рекултивация.

Изпълнението на процедурата допринася за реализацията на поетите задължения от Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното решение на съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Стойността на проекта „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“ възлиза на 12 579 930.62 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 10 692 941.03 лв., а националното е  1 886 989.59 лв.