РЗИ-Перник анализира резултатите от дейността си по национални програми в областта на общественото здраве

РЗИ-Перник анализира резултатите от дейността си по национални програми в областта на общественото здраве

Екипът на Дирекция „Надзор на заразните болести“ финализира дейността на Регионална здравна инспекция-Перник по реализирането на дейностите, заложени в  национални програми по ваксинопрофилактика, приети с решение на Министерски съвет в областта на общественото здраве. Става въпрос за заболявания като: рак на маточната шийка, ротавирусен гастроентерит, сезонен грип, пневмококови инфекции. Тук се включват и програмите за превенция и контрол на вирусните хепатити, на ХИВ и сексуално предаваните инфекции.

„Положихме много усилия по всяка от националните програми да организираме много дейности, които имат за цел разясняване на ползите от имунопрофилактиката и усложненията, които могат да се появят при заразяване с някое от посочените заболявания. Целта на днешната ни заключителна среща бе да обсъдим изводите, до които сме стигнали по време на работата си по всяка от националните програми, които са много важни за общественото здраве“, поясни шефът на Дирекция „Надзор на заразните болести“-д-р Росица Иванова.

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка има за цел да се обхванат момичетата във възрастовия диапазон 10-13 години. По инициатива на РЗИ, в рамките на програмата е организирано обучение на родители и учители на момичета на възраст 10-13 години от училища в региона. Организирани са семинари за обучение и на медицински специалисти, изпълнители по програмата, здравни медиатори и представители на неправителствени организации. „За наше съжаление, при проведената среща среща,  организирана със съдействието на РУ на МОН в Перник, присъствието на заинтересовани родители и учители беше незадоволително. Постарахме се да изпратим на имейлите на училищата, на достъпен език, информация, съдържаща важни данни. Обезпокоителна е информацията ва МЗ, че през 2022 г. обхватът с ваксина срещу това опасно заболяване, което бързо прераства в карценом, е едва 1%. Ваксинираните с двете дози ваксина са едва 1 103 момичета в страната. За наше огромно съжаление, данните за проведената препоръчителна имунизация срещу вируса на ЧПВ по националната програма за 2022 г в област Перник са само 77 момичета“, подчерта д-р Иванова.

Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити има за цел чрез специфична профилактика на деца от 6 седмична възраст да се постигне намаляване на общата заболеваемост от ротавиусни инфекции. „Полагаме непрекъснати усилия, целогодишно, да разясняваме на родителите значимостта и тежестта на ротавирусните гастроентерити и опасността от възникване на тежки усложнения. Стремим се да повишим информираността чрез предоставяне на образователни материали, срещи с общопрактикуващи специалисти по детски болести, инфекционисти, здравни медиатори в област Перник“, поясни д-р Иванова.

 По Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на  и над 65 г. основно изпълнители са общопрактикуващите лекари в областта. Както в рамките на програмата, така и целогодишно специалисти от РЗИ са предоставяли образователни материали с цел разширяване на ваксинопрофилактиката сред възрастното население. Лесното разпространение на вирусните причинители, намаленият имунен отговор, наличието на придружаващи хронични заболявания превръщат тези хора в лесна мишена за тежко протичане на болестта и възникване на непредвидени усложнения. По данни на Дирекция „Медицински дейности“, в РЗИ-Перник, в момента в аптечната мрежа липсват противогрипни ваксини, което затруднява свободното им закупуване от желаещи извън посочения възрастов диапазон.

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции има за цел да доразвива започнатите политики с фокус превенция на ХИВ и СПИН. Тези политики включват: своевременно изследване, осигуряване на качествено проследяване, лечение, грижи и подкрепа на хората, които живеят с ХИВ. Усилията са насочени и към укрепване на епидемиологичния надзор и създаване на подкрепяща среда. Тази програма стартира за пръв път през 2004 година. Актуалната в момента национална кампания цели надграждане на постигнатото до момента, като ключови цели са: 95% от хората инфектирани с ХИВ, да са узнали своя ХИВ статус, 95% от тя х да приемат антиретровирусна терапия и 95% от тези, които провеждат лечение, да бъдат с потиснат вирусен товар.

 Националната програма за превенция и контрол на вирусните хепатити е от особена важност, поради тревожния факт, че взети заедно хепатит В и С представляват една от големите глобални заплахи за здравето, убивайки приблизително 1 милион души годишно в света. “Като част от изпълнението на програмата от месец октомври 2022 г е въведен скрининг за хепатит В и С в рамките на профилактичния преглед при личния лекар, при навършване на: 40, 45, 50, 55, 60 години. „Проведената кампания има за цел повишаване на информираността на родителите за превенция на хепатит В , както и проучване на нагласите за въвеждането на задължителна имунизация за хепатит А. По инициатива на РЗИ-Перник бяха организирани образователни срещи, семинари, и обучения с общопрактикуващите лекари, специалисти, гастроентеролози, инфекционисти, здравни медиатори и представители на неправителствени организации. За целта бяха изготвени обучителни материали, които се разпространяват чрез медицинските практики и на място“, поясни д-р Иванова.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България цели да намали заболеваемостта от туберкулоза в страната с 50% през 2025 г в сравнение с 2015 г. Освен това се цели да се намали смъртността от туберкулоза със 75% през 2025 г в сравнение с 2015 г. За да се реализират тези амбициозни цели, Само през настоящата година СБАЛББ-Перник организира няколко кампании под мотото „Седмица на отворените врати“, в които се предоставяше възможност за безплатен и без направление скрининг. Ефектът от тя, по думите на ръководството на Белодробната болница е много голям.

Целта на срещата, която организирахме в края на миналата седмица бе да обобщим изводите от реализираните дейности и да набележим по-нататъшните цели, с които да се подобри имонопрофилактиката сред населението в областта. По време на реализирането на дейностите, заложени в националните програми се натъкнахме на не малко проблеми.

1. Недостатъчно ефективна електронна система за отчитане на медицинските дейности, включително и поставяне на ваксини.

2. Липса на унифицирана форма на отказ, която да се подписва от отказващите се, без медицински причини да се ваксинират и реваксинират, в която форма ясно да са посочени потенциалните рискове, които биха могли да последват-

3. Недостатъчен контрол при прием в детски колективи- ясла, детска градина, училище. Много частни детски градини не изпълняват здравните изисквания.

4. Проблеми с доставките на ваксини от задължителния имунизационен календар, поради ограничен брой производители, които се явяват на обявената тръжна процедура.

5. Кратък сезон за изпълнение на програмата за грип- от 1.10 до 31.12.2023 г.

6. Твърде тесни целеви възрастови групи по националните програми

7. Проблеми с ваксините на свободна продажба, поради наличието на малък брой ваксинопроизводители с ограничен брой продукти, ограничени продажби на свободния аптечен пазар при 4 от общо 13 препоръчителни имунизации.

„Бих могла да изброя още проблеми, с които се сблъскахме, но и тези не са малко. Задачата, която сме си поставили бе да положим максимални усилия за преодоляването им, за да подобрим и разширим ваксинопрофилактиката, която е много важен фактор за подобряването на общественото здраве в региона“, обобщи д-р Росица Иванова.