Вижте кои са професиите за пенсия, спадащи към първа категория на труд

Вижте кои са професиите за пенсия, спадащи към първа категория на труд

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се придобива при навършена възраст 62 години и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и навършена възраст 64 години и 6 месеца и осигурите

От първа категория, т.е. най-добрата за пенсия, при пенсиониране е трудът на:

1. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, тунелното и подземното минно строителство;

2. минни спасители до ръководител на минно-спасителна служба (пункт) включително;

3. водолази и работещи в кесони;

4. пилот, щурман, радист, борден инженер (механик), парашутист, стюардеса (стюард) и борден съпроводител, работещи във въздухоплаването.

5. дефектоскописти, дозиметристи и работници по дезактивация в I контур в атомна електроцентрала;

6.работници в металургията: доменчици, конверторчици, агломератчици, шихтовчици, електропещари и пещари, разливачи на черни и цветни метали и техните сплави, машинисти на машини за непрекъснато леене;

7. екипажи на кораби, специализирани за превоз на химически вещества, нефтопродукти и въглища; работещи в машинното отделение на плавателни съдове от морския флот (без тези в крайбрежния флот).

8. работещи в машинното отделение на плавателни съдове от морския флот (без тези в крайбрежния флот)

9. работници, специалисти и ръководни служители в атомна електроцентрала, които:

а) са пряко заети с експлоатацията и ремонта на съоръженията в I контур;

б) извършват събиране, преработване и погребване на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво;

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се придобива при навършена възраст 62 години и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и навършена възраст 64 години и 6 месеца и осигурителен стаж 39 години и 4 месеца за мъжете, пише Actualno.bg.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за лицата, които нямат право на пенсия по чл.68, ал.1 и 2, но имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж, се придобива при навършена възраст 67 години за мъжете и жените.

Право на пенсия по чл.68а от КСО – лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл.68, ал.2, могат по тяхно желание да се пенсионират до 1 година по-рано от възрастта им по чл.68, ал.1 .

Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено. Лицата по чл.69 от КСО (военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др.) придобиват право на пенсия при навършване на възраст 54 години и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) действително изслужени по съответните специални закони.

Право на пенсия от държавното обществено осигуряване по чл.69б, ал. 1 и 2 от КСО имат лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са навършили възраст 50 години и 4 месеца за жените и 54 години за мъжете при първа категория труд и 55 години и 4 месеца за жените и 59 години за мъжете при втора категория труд.

Пенсията се отпуска, когато лицата не са придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл.168 от КСО или са променили осигуряването си по чл.4в от КСО. Право на пенсия по чл.69в, ал.1 от КСО учителите придобиват при навършване на възраст 59 години от жените и 61 години и 6 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.