668 нарушения на трудовото законодателство установи Инспекцията по труда за месец

668 нарушения на трудовото законодателство установи Инспекцията по труда за месец

155 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е извършила Дирекция „Инспекция по труда“ в Перник през месец ноември.

Най-много- 94  са проверките, свързани с контрола по спазване на изискванията за законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, изплащането на възнагражденията, разпределението на работното време, както и на разрешителните режими свързани с наемане на работа.  При 44 от проверките е осъществен контрол по спазването на  законодателните изисквания, свързани с организацията на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обезопасеността на работното оборудване и технологичните процеси и хигиената на труда и други.

По време на проверките през месец ноември, трудовите инспектори са констатирали 668 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са нарушенията, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд- 351. На второ място се нареждат нарушенията на трудовите правоотношения- 317.

През ноември, по време на проверките са съставени 9 акта за установяване на административни нарушения.

Анализът, който е извършила Инспекцията по труда показва, че по време на проверките По време на проверките инспекторите са обръщали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани със спазването на трудовото законодателство. Това включва: работа без писмен трудов договор, не  спазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на особено внимание от страна на инспекторите са били и сериозните нарушения, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите. От Д“ИТ“-Перник отчитат спад на нарушенията на трудовото законодателство в региона, в резултат на непрекъснатия контрол, който се упражнява.