Пернишкият Архив разказва за тъжния край на един емблематичен завод

Пернишкият Архив разказва за тъжния край на един емблематичен завод

За края на проспериращия навремето Стъкларски завод „Кристал” напомнят от Държавен архив- Перник в своя публикация във фейсбук страницата на институцията. Архивът съхранява документи за историята на завода, като фондовете са с хронология на запазените документи от 1931 до 2008 г. и съдържат общо дванадесет инвентарни описа с 459 архивни единици и над 5,40 л.м. документи.
През 1970 г. е пуснат в експлоатация единственият по рода си в страната цех за закалено стъкло (секурит), който произвежда висококачествени автомобилни стъкла и стъкла за битова техника. След 1982 г. заводът изнася продукция в над четиринадесет страни от СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ – организация на социалистическите страни в периода 1949-1991 г.) и от т. нар. капиталистическа система.
В средата на 80-те години на ХХ век в завода работят около 1120 служители – работници, техници и инженери. Основна дейност остава производството на плоско стъкло с дебелина 2-6 мм за вътрешния пазар и за износ – буркани за консервната промишленост, различни видове закалени стъкла, предназначени за автобусите, леките автомобили, жп вагоните и за стоковия фонд – стъкла за битова техника. Около 30% от продукцията се изнася в Италия, Гърция, Египет, Мароко, Алжир, Тунис, Сирия, Ливан, Иран, Ирак и други страни.
Внедрява се производството на машини за стъкларската промишленост в т. ч. автомати за отчупване на стъклени пластове, машини за подаване на стъкларска смес във ванната пещ, нивометри и др. Започва производството и на закалено цветно стъкло.
В обхвата на дейността на завода влиза проучване на пазарите, инвестиране и строителство за собствени нужди, снабдителна и пласментна дейност, осигуряващи ефективно използване на ресурсите. За подобряване на техническото ниво и повишаване качеството на продукцията допринася изучаването и прилагането на опита на други стъкларски заводи. Предприятието разполага с добра база за социално, културно и медицинско обслужване. Поддържа хранителен блок, в който са обхванати 85% от работещите, а една част от тях получават безплатна храна. Разполага със собствен жилищен фонд и полага грижи за развитието на физическата култура и спорт.
С Решение № 35 от 10 март 1989 г. на Министерския съвет се променя името от Стъкларски завод „Кристал“ на Държавна фирма „Кристал“ със седалище град Перник. Ръководството се осъществява от общото събрание, управителен и контролен съвет и ръководител. През 1992 г. фирмата се реорганизира в дружество с ограничена отговорност. С Решение № 139а от 15 юни 1992 г. Пернишкият окръжен съд регистрира дружество „Кристал – Перник“ ЕООД, което запазва предмета си на дейност. През 1993 г. спира производството на буркани, но продължава производството на плоско стъкло за прозорци, закалено стъкло, цветно стъкло с двустранно химическо покритие, изделия за домакинството.
С Решение № 596 от 24 юни 1998 г. на Пернишкия окръжен съд „Кристал – Перник“ ЕАД е обявено в неплатежоспособност и е открито производство по несъстоятелност. Следва Решение № 699 от 29 юни 1998 г. за регистрирана настъпила промяна в статута на дружеството – назначен е синдик и е наложена възбрана върху недвижимото и запор на движимото имущество и банковите сметки.
През м. август 1999 г. започва развалянето на пещта в цех „Плоско стъкло“, като застиналата в нея маса е 500 тона стъкло, което се раздробява чрез взривяване. Приет е оздравителен план за цех „Закалено стъкло“ в края на 2000 г. и е прекратена процедурата по несъстоятелност. Следват решения на Окръжен съд – Перник за смяна на директори, синдици, за възобновяване на производството по несъстоятелност и прекратяване на дейността без право на работа, запор върху имуществото, прекратяване на правомощията на органите на дружеството и лишаването им от право за разпореждане с имуществото….
През 2008 г. приключва производството по несъстоятелност и дружеството е заличено от търговския регистър.