Започна инициативата „Училище след училище“

Започна инициативата „Училище след училище“

С група деца от кв. „Бели брег“ стартирахме нашето „Училище след училище“ в Обучителния ни център в пернишкия квартал „Трърди ливади“. „С игри и много смях всеки представи себе си и опозна другия. Рисувахме семействата си, такива каквито са или каквито мечтаем да бъдат и накрая се разделихме с усмивка и прегръдка, и огромно нетърпение за следващата ни среща“ информираха организаторите.

Тази дейност е реализирана в изпълнение на Проект BGLD-3.002.-0010 ” Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.