Научната общност и бизнесът ще могат да работят по съвместни проекти с европейско финансиране

Научната общност и бизнесът ще могат да работят по съвместни проекти с европейско финансиране

Областният управител на област Перник и представител на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион Людмил Веселинов взе участие в Третото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г., което се проведе  в резиденция „Бояна“ в столицата.

Чрез програмата научната общност и бизнесът ще могат да работят по съвместни проекти и да създават и внедряват иновации с европейско финансиране. В следващите седем години в сътрудничеството между научните организации и компаниите ще бъдат инвестирани 2,1 млрд. лв. Целта е модерните решения и цифровите технологии да навлязат по-бързо в индустрията и обществото, както и да се постигне по-голяма конкурентоспособност на икономиката.

По време на заседанието беше съгласувана Индикативната годишна работна програма с предвидените за 2023 г. процедури по ПНИИДИТ. Членовете на комитета обсъдиха и одобриха методологията и критериите за подбор на операции по процедура за конкурентен подбор „Програми за сътрудничество за иновации и трансфер на знания и технологии“, както и за подбор на операции по процедура за подбор „Малки иновативни грантове (ваучерна схема за малки и средни предприятия (МСП)“. Комитетът за наблюдение одобри критерии и методология за подбор на операции по процедура за директно предоставяне „Участие на български организации в институционализирани европейски партньорства“.

Комитетът за наблюдение на ПНИИДИТ е колективен орган, основан на принципа на партньорството, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на програмата. Той е създаден на основание чл. 11 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. Сред функциите, с които е натоварен комитетът, са да разглежда и одобрява методология и критерии за подбор на операции, да разглежда и одобрява годишните доклади и окончателните доклади за изпълнението на ПНИИДИТ; да разглежда информация за финансовото управление и изпълнение на програмата, включително за сертифицираните разходи, да разглежда и одобрява предложения за изменения на програмата и други.

В състава на Комитета за наблюдение са включени представители на министерства, държавни агенции, областни и общински администрации и на социално-икономическите партньори, на Европейската комисия, Сертифициращия орган, Одитния орган и др. Съставът на Комитета се определя със заповед на министъра на иновациите и растежа.