942 нарушения в областта установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

942 нарушения в областта установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

192 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмите на територията на пернишка област е извършила Инспекцията по труда през октомври.

Най-много-115, са проверките, свързани със спазването на трудовите правоотношения, което включва сключването на трудов договор, изплащане на трудовите възнаграждения, спазването на работното време и на разрешителните режими свързани с наемане на работа. 30 от проверките са относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата. При 18 проверки е осъществен контрол по изпълнение на задълженията за  осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното възникване и осъществяване на трудовите правоотношения в икономическите дейности „Растениевъдство“, „Животновъдство“, включително при наемане на работници за извършване на краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

В резултат на упражнения контрол, през месец октомври трудовите инспектори са установили много нарушения-942. Най-много – 567 са нарушенията на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. След тях са нарушенията на трудовите правоотношения-375.

През изминалия месец Инспекцията по труда е съставила 81 акта за установяване на административни нарушения.

Анализът, който прави Дирекция „Инспекция по труда“ за свършеното през месец октомври показва, че по време на проверките, инспекторите са обръщали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва: работа без трудов договор, не спазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на инспекторите са и сериозните нарушения, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.