До 30 ноември животновъдите могат да кандидатстват за разсрочване на кредити

До 30 ноември животновъдите могат да кандидатстват за разсрочване на кредити

Кредитите, които фермерите са взели за изхранване на животните си от Държавен фонд „Земеделие“ през периода 2008-2012 г., се отсрочват с една година. Това реши на своето редовно заседание Управителният съвет на Държавен Фонд „Земеделие“.

Удължаването на периода за погасяване на задълженията на стопаните е по искане на браншовите организации във връзка с продължаващата икономическа криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна. Тя се отразява особено сериозно върху селското стопанство, като едни от най-сериозно засегнатите са малките и средните предприятия.

Животновъдите могат да подават заявления за отсрочване на задълженията си в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 13 ноември до 30 ноември 2023 г. От тази възможност могат да се възползват кредитополучатели с отсрочени кредити до 27 ноември 2023 г. както следва:

    • Птицевъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.

    • Свиневъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.

    • Животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

Заемите, които стопаните дължат на ДФ“Земеделие“, трябва да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга (главница и лихва). Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на Фонда най-късно до 31.01.2024 г. Размерът на лихвата е 4.5%.

От ДФ “Земеделие“ напомнят, че не се допуска отсрочване на заеми на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.