МОН с извънредна Covid-19 заповед, засяга всички ученици!

МОН с извънредна Covid-19 заповед, засяга всички ученици!

МОН с нова заповед във връзка с болните от Ковид-19 ученици и учители. Тя е издадена на 16 октомври и е подписана от заместник-министър Емилия Лазарова. Документът е адресиран до директорите на образователни институции и началниците на регионалните управления на образованието.

В нея се посочва:

На този етап предвидените мерки се отнасят основно до провеждане на епидемиологичен и вирусологичен надзор на Ковид-19, като по отношение на различни образователни институции (в т.ч. висши учебни заведения) не е предвидено въвеждането на противоепидемични мерки.

При регистриране на потвърден случай на Ковид-19 и неговите близки контактни лица към настоящия момент се прилагат разпоредбите на чл. 61 от Закона за здравето. Всеки болен от Ковид-19 се поставя под задължителна изолация за период от 7 дни с предписание, издадено от директора или от упълномощен от него заместник-директор на съответната регионална здравна инспекция.

Неговите близки контактни лица, в т.ч. съученици и преподаватели, се поставят под задължителна карантина за период от 5 дни от датата на последния контакт с болен от Ковид-19, отново с предписание, издадено от съответната регионална здравна инспекция. От основно значение продължава да е провеждането на хигиена на ръцете от ученици, педагогически и непедагогически персонал и нейното утвърждаване като основна хигиенна мярка, независимо от разпространението ма Ковид-19.

Освен това, правилното провеждане на ежедневно проветряване, почистване и дезинфекция на повърхности и осъществяването на постоянен контрол от отговорните лица в училищата също спомага за намаляване нa регистрираните случаи на заразни заболявания в организираните колективи. С оглед ограничаване на възможността за разпространение на заразни болести, в т.ч. и на Ковид-19, изолирането на болни ученици от образователния процес също ще допринесе за осигуряване на здравословна среда за обучение.

При завишаване на броя на заболелите, респективно карантинираните лица в училища в дадено населено място, по преценка на директорите на училищата образователният процес може да се организира по начин, който да ограничава взаимодействието между отделните паралелки с цел намаляване на възможността за предаване па инфекции. Например:

– различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията

– провеждане на повече занятия навън, когато е възможно

– ограничаване на ползването на кабинети от различни класове/паралелки, хранене по график и други

При необходимост следва да се търси съдействие от регионалните здравни инспекции, уточнява „Фокус“.