Откриха 10 нарушения в Народния театър, повечето са на Мариус Донкин

Откриха 10 нарушения в Народния театър, повечето са на Мариус Донкин

На сайта на  АДФИ е публикуван доклад от приключилите проверки през третото тримесечие на 2023 г., като те са за законосъобразност относно спазването на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществените поръчки за периода от 01.04.2022 г. до 13.01.2023 г.

Финансовата инспекция е проверила 41 договора за доставки и услуги на обща стойност 382 537 лв., от които по 35 договора не са установени нарушения, пише в резюмето на доклада. Ето и какви са резултатите: 4 бр. нарушения на чл.13, ал.3, т.3, във вр. с чл.2, ал.2, т.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) – не са приложени контролни дейности, включващи „политики и процедури за предварителен контрол за законосъобразност“ при сключване на 4 договора; 1 бр. нарушение на чл.13, ал.3, т.1, във вр. с чл.2, ал.2, т.1 от ЗФУКПС – не е приложена задължителна контролна дейност „система за двоен подпис“ при сключване на 1 договор; 5 бр. нарушения на чл.17, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – не е приложен предвиденият в закона ред за възлагане на обществени поръчки (непроведени обществени поръчки).

За установените нарушения са съставени и връчени 9 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) на отговорните длъжностни лица. За 1 нарушение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, касаещо сключване на договор, при който не е приложен предвиденият в закона ред за възлагане на обществени поръчки, не е съставен АУАН поради изтекъл давностен срок за ангажиране на административно-наказателна отговорност.

Извършена е и проверка на: отчетени разходи за командировки в страната и в чужбина, при която е установено неспазване на разпоредби от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина; начислени и изплатени средства на персонала, в т.ч. споразумения, трудови договори/допълнителните споразумения към тях; разчетно-платежни ведомости и платежни документи за персонала на НТ за 24 лица, при които не са установени нарушения; 13 договора за наем на ведомствени жилища, предоставени за управление на Народен театър „Иван Вазов“, в т.ч. получените приходи от тях. Установено е неспазване на разпоредби от Закона за държавната собственост (ЗДС) и от Правилника за прилагане на ЗДС. Установено е наличие на данни за конфликт на интереси във връзка с договор за отдаване под наем на ведомствено жилище. 1 договор за ползване обособени части от сградата на НТ за ведомствен стол-клуб и бюфет-кафе, 3 договора за ползване на театрално пространство и 1 договор за 3D видео мапинг проекция, при които не са установени нарушения.

От Народния театър коментираха пред „Телеграф“ данните от проверката: „Докладът, който цитирате, е публичен и в него е огласена обобщена информация без диференциация на кого са съставени от АДФИ цитираните 9 АУАН-а. Може да посочим, че голяма част от нарушенията, за които са съставени АУАН-и, не касаят дейности, извършвани в периода, в който г-н Васил Василев е директор на Народен театър „Иван Вазов“. За повече информация можете да се обърнете към предходния директор. Освен това от АДФИ са съставени три АУАН-а, също касаещи периода, в който г-н Василев не е директор на театъра. По същите са депозирани своевременни и аргументирани възражения, след които към настоящия момент нямаме данни да са съставени актове за начет, т.е. по тях няма влезли в сила установени нарушения от АДФИ“. /