Калин Баталски –  председател на Окръжен съд – Перник до провеждането на конкурс

Калин Баталски –  председател на Окръжен съд – Перник до провеждането на конкурс

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК на ВСС по протокол № 31/23.10.2028 г., т. 15, определи Калин Баталски  – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Перник, за  изпълняващ тези функции, считано от 22.10.2023 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичането на 22.10.2023 г. на неговия първи мандат като административен ръководител на съда.