Остават 10 дни за подаване на заявление за помощ за ученици в 1, 2, 3, 4 и 8 клас

Остават 10 дни за подаване на заявление за помощ за ученици в 1, 2, 3, 4 и 8 клас

Родителите на деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, имат още десет дни за подаване на заявленията за еднократните помощи за ученици. Крайният срок е 15 октомври, напомнят от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

 От тази учебна година помощта се предоставя на всички ученици от посочените класове, независимо дали са записани в държавно, общинско или частно училище. Те трябва да живеят постоянно в страната.

 Размерът на подкрепата е 300 лева и се изплаща на два пъти. 150 лева от средствата се получават след отпускането на помощта, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище и не е допуснало 5 и повече не извинени отсъствия. След започването на учебните занятия вече не се изисква удостоверение за ученика – АСП получава данните по служебен път.

Помощта се предоставя без подоходен критерий на родители и осиновители, на приемни семейства/семейства на близки и роднини, на децата, настанени за отглеждане извън семейството, както и на настойници/попечители, които отглеждат детето. Документи се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес: лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път с квалифициран електронен подпис или по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Близо 226 000 семейства на деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, вече получиха право на еднократната помощ.