Променят Закона за тютюна и тютюневите изделия

Променят Закона за тютюна и тютюневите изделия

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Законопроектът има за цел привеждане на националното законодателство в съответствие с Делегирана директива (ЕС) 2022/2100, повишаване информираността на потребителите относно рисковете при употребата на тези изделия и създаване на национално законодателство, съответстващо на правото на Европейския съюз в областта на производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия. Предвижда се въвеждане на забрана за предлагането и продажбата на нагреваеми тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества или съдържащи овкусители, в която и да е от съставните си части, като например филтри, хартия, опаковки, капсули, или други технически елементи, даващи възможност за промяна на техния мирис или вкус или интензитета на техния дим или аерозол. Въвеждат се и изисквания към етикетирането на нагреваемите тютюневи изделия. С приетия закон се предвижда отстраняване на допуснати неточности при въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/40/ЕС. Прецизират се изискванията към лабораториите за измерване равнището на емисиите от тютюневите изделия, както и на тези за етикетирането на тютюневите и свързаните с тях изделия. С проекта се въвежда и изискване за икономическите оператори в случаите, когато считат, че предлаганите от тях електронни цигари или контейнери за многократно пълнене не са безопасни или по друг начин не съответстват на изискванията на закона, да предприемат незабавни действия за изземване на изделията от пазара. Законът предвижда тютюневите изделия, които не отговарят на изискванията и са пуснати на пазара до влизането му в сила, може да продължат да се предлагат и продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 1 януари 2024 г. Подобна възможност е предвидена и за нагреваемите тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на закона и са произведени или пуснати на пазара до 23 октомври 2023 г. Те ще продължат да се предлагат и продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 1 януари 2024 г. Към настоящия момент изделия, съдържащи никотин, включително и под формата на пакетчета (паучове) се продават свободно. Сега действащата нормативна уредба не регламентира тези изделия и тяхната продажба. С новите промени в законопроекта се предвижда и изделия, съдържащи никотин, да бъдат определени като вид изделия, свързани с тютюневите изделия. По този начин ще се прилагат разпоредбите на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, регламентиращи предлагането и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.