Горското стопанство в Брезник – на 95 години

Горското стопанство в Брезник – на 95 години

През 1928 година в Брезник се обособява Административно лесничейство с основна задача по стопанисване, опазване и залесяване на съществуващите частни, обществени и държавни гори. През 1947 г. лесничейството е трансформирано в Секция по укрепване на пороищата и залесяване, а от 1952 г. става Горско стопанство по стопанисване и залесяване на горите. През 1962 г. се обединява с Горско промишлено стопанство и се образува Държавно горско стопанство – Брезник. Съгласно Заповед № 81/ 09.04.1991 г. на Комитета по горите Горско стопанство „Брезник“ се преобразува в Държавно лесничейство „Брезник“ с основна дейност по залесяване, стопанисване на горите и горския фонд, дърводобив. Лесничейството създава нови горски насаждения, реконструира нископроизводителни гори, охранява горския фонд, добива дървесина и строителни материали, както и дърва за огрев на населението. Развива селскостопанска дейност – гледане на овце и странична дейност, обхващаща добив на елхи, сено и оградна мрежа, която спира след 1993 г. Една година по-рано, през 1992 г., към него е разкрит гатерен цех за преработка на обла дървесина. Съгласно заповед № 313/21.10.1994 г. Държавно лесничейство „Брезник“ отново е преобразувано в Горско стопанство „Брезник“. Първият директор на стопанството в Брезник за периода 1928-1942 г. е инж. Константинов от с. Лялинци, Трънско. След него ръководители са инженерите: Борис Томанов, Кирил Пунжев, Христос Димитров, Пеко Панов, Матеев, Иван Кънчев, Ценов, Вергил Христов, Филип Суганов, Петър Калев, Кръстьо Кръстев, Николай Аначков, инж. Петър Савев. От м. май 2023 г. директор е инж. Василий Маринковски.