448 нарушения установи Инспекцията по труда само за месец

448 нарушения установи Инспекцията по труда само за месец

88 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е извършила през август Инспекцията по труда във фирмите на територията на областта.

46 от проверките са свързани със законосъобразното възникване на трудови правоотношения, изплащането на трудовите възнаграждения, разпределението на работното време, както и разрешителните режими свързани с наемането на работа. При 18 от проверките трудовите инспектори са извършили контрол по спазването на  законодателните изисквания, свързани с организацията на дейността  по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, обезопасеността на работното оборудване и технологичните процеси и хигиената на труда.

При извършените проверки през август, инспекторите са констатирали общо 448 нарушения на трудовото законодателство. Най-много- 231, са нарушенията, които са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. След тях-217, са нарушенията, които се отнасят до трудовите правоотношения.

В резултат на  упражнения контрол през месец август, Дирекция „Инспекция по труда“ е съставила 14 акта за установяване на административни нарушения. Най-много-11, са актовете, които са свързани с нарушения на нормите регламентиращи трудово-правните взаимоотношения. След тях са нарушенията, които се отнасят до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът, който прави Дирекция „Инспекция по труда“ в Перник за свършеното през месец август показва, че по време на проверките, инспекторите са обръщали много сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва: работа без писмен трудов договор, не спазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на специално внимание от страна на инспекторите са били нарушенията, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите в съответната фирма. Според директора на Д“ИТ“ инж. Любомир Владимиров, в резултат на непрекъснатия контрол от страна на инспекторите, значително е намалял делът на нарушенията свързани с работа без трудови договори.