Общинското ръководство на Трън изпраща труден, но въпреки това ползотворен мандат

Общинското ръководство на Трън изпраща труден, но въпреки това ползотворен мандат

Общинската управа на Трън изпраща един много труден, изпълнен със сериозни предизвикателства мандат. Ковид-пандемията създаде сериозна стресова ситуация и осуети навременното провеждане на някои обществени изяви. Тежката политическа криза от своя страна, допълнително създаде затруднения за всички общини в страната, в това число и за община Трън. Несигурността, ненавременното приемане на основния закон- държавният бюджет, се отрази негативно при реализирането на заложени обекти в програмата за капиталовите разходи.

Въпреки тези трудности, община Трън създаде организация и успя да реализира с капиталови и европейски средства много важни обекти.

С цел благоустрояване на територията на общината и осигуряване на качествена инфраструктура, подобряване на състоянието на околната среда и осигуряване на сигурна жизнена среда за населението, са реализирани с целеви средства проектите:

•  „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън“ по ПРСР. В рамките на проекта са реконструирани и рехабилитирани няколко улици с прилежащи към тях тротоари. Това са улиците: „Владо Васев“, „Васил Левски“, „Пещерица“, „Георги Бабичев“ в град Трън и на улица  в с. Филиповци. Реконструкцията е приключена през 2021 г.

•  Извършено е аварийно укрепване на свлачище на общински път IV клас в село Банкя, общ. Трън през 2021 г.

• Реализиран е проект за техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Трън, местността „Мечи дол“. Техническата рекултивация на старото депо е извършена през 2021 г., а  етапът на биологична рекултивация ще приключи през януари 2025.

•  През 2021 г са изградени подпорни стени с предоставено финансиране за  аварийно укрепване на брега на река Ерма в Трън през 2021 г.

Така изглеждаше мостът в кв. Мурговица,, след наводнението
Ето така изглежда мостът сега

• Със средства, осигурени за аварийно възстановяване, през 2021 г. е изграден мостът за кв.“Мурговица“ .

• С целеви средства е извършена реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Трън от преходен резервоар до напорен резервоар V=2000m3. Това е довело до значително подобряване на качеството на водоподаването за град Трън. Освен това, което никак не е маловажно- намалели са драстично загубите на питейна вода от чести аварии.

• С пари от държавния бюджет е извършена рехабилитация и реконструкция на общински път Трън-Вукан/-Радово от км 0+000 до км 1+854.33

С капиталови средства:

• Със средства от общинския бюджет са изпълнени ремонти на отделни участъци от  22 улици в гр. Трън и  част от тротоар на ул. „Бор“.

• С пари от общинския бюджет са ремонтирани и участъци от улици в селата: Ярловци; Туроковци;  Зелениград; Неделково; Туроковци; Стайчовци; на две улици в Ездимирци и основен ремонт на част от други две улица в това село и улица в местността Ждрелото.

• Общината е финансирала и ремонти на пътища от четвъртокласната пътна мрежа: Слищовци – Реяновци – Бохова; пътища в село Ерул; село Лялинци; село Горна Мелна; село Горочевци; село Еловица; пътя  Реяновци-Джинчовци-Стрезимировци; пътя към Ждрелото и село Ломница; село Парамун; част от  пътя между селата Ярловци и Лешниковци

Това е обновената спортна зала в Трън

• Общината е осигурила пари за изпълнение на някои дейности по проект за енергийна ефективност на спортната зала на ул. „Тако Пеев“ в Трън-  подмяна на дограма и ремонт на покрив. Останалите ремонтни работи са финансирани с целеви средства.

• Община Трън е дофинансирала и изпълнението на ремонтни дейности по мярката за енергийна ефективност на ДГ „Ален мак“  в Трън. Купен е котел на пелети, подменена е дограмата и е извършена изолация на стени тавани. Останалите ремонтни дейности са финансирани с целеви средства.

• С общински средства са изградени разрушените при наводнението преди две години   подпорни стени в град Трън на улиците: “Бор“- м/у бл.2 и бл.3; „Петър Асенов“; „9-ти септември“ ;“Бор“- в участъка до бл.2; „Георги Бабичев“ и на „Хаджи Димитър“.

• През отиващия си мандат, с общински пари е извършен ремонт на няколко общински сгради: покрива на х. Руй; покрива на сградата на бившия техникум „Владо Тричков“; съблекалнята на стадиона; музея в село Бусинци; покрива на кметството в село Главановци; ремонт на  покрив и смяна на дограма на Социални услуги „Резидентен тип“ ; първия етаж на Центъра за административно обслужване и сервизни помещения в сградата на администрацията; ремонт на покриви в с. Врабча и с. Долна Мелна, ремонт на помещения предназначени за РУ на МВР и в селата Филиповци, Главановци, Долна Мелна и Бусинци.

• Ремонт и благоустрояване на общинския пазар на ул. “П. Д. Петков“.

•  С пари от общинския бюджет са изградени детски и спортни площадки в Трън и околните села; беседки в парка за отдих в местността Ждрелото; ремонтирана е екопътеката; доставени са нови съоръжения за детска площадка в парка за отдих на Ждрелото на р. Ерма.

• Общината е финансирала и ремонтите на водопроводите в селата Лева река и Костуринци.

За подобряване сметосъбирането и сметоизвозването бе доставен нов сметосъбиращ автомобил.  Въпреки недостига на средства, Общината положи много усилия и успешно изпълнява програмата за управление на отпадъците, приета за новия програмен период, съгласно която са предприети мерки за разделно събиране на отпадъци, за подмяна на амортизирани съдове за отпадъци и др. Благодарение на редовното изплащане на дължимите отчисления към РИОСВ при депонирането на отпадъците, общинската управа успя с възстановените средства да закупи нов сметосъбиращ автомобил, с което подобри качеството на сметосъбирането в населените места в общината.

През отиващия си мандат общинската управа на Трън положи много усилия по отношение стимулиране на заетостта и осигуряване на привлекателна образователна среда, както и осигуряване на качествено здравеопазване и активни социални политики. В тази връзка Община Трън беше активен партньор на АЗ и АСП при изпълнението на програми за заетост и за предоставяне на лична помощ и приемна грижа. В сферата на социалните услуги бяха реализирани няколко важни проекта:

• Продължи изпълнението на проект „Щастливо детство чрез услуги за  ранно детско развитие“. Подписан е договор за предоставяне на тези услуги в следващия програмен период по процедура Бъдеще за децата по ПРЧР2021-2027 г. Ранната интервенция на уврежданията е жизненоважна за населението на Община Трън.

• Изпълнен е проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен“, благодарение на който бяха подпомогнати не малко самотни възрастни хора както с медико-социални, които им позволиха да преодолеят изолацията по време на ковид пандемията.

• В момента се изпълнява проект „Грижа в дома“. Той даде възможност са бъдат предоставени медико-социални услуги на възрастни и хора с увреждания. Освен това, с финансиране от фонд „Социална закрила“ бе обновена  материалната база на Центъра за настаняване от семеен тип в социалната услуга „Резидентен тип“.

През мандата бе оказвана непрекъсната подкрепа на дейността на Център за обществена подкрепа за работа с деца и семейства в риск, оптимизирана бе и дейността на Домашен социален патронаж, чрез поддържане и развитие на базата. Общината  подпомага активно дейността на двата Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания с общ капацитет 25 места  и Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 15места; Център за социална интеграция и рехабилитация с капацитет 20 лица в Трън. Непрекъснато се подпомага и  Клуба  на пенсионера в Трън.

Общинската управа на Трън положи много усилия през изминалия мандат за подобряване на качеството на здравеопазването. Предоставена бе възможност на звеното за спешна и неотложна медицинска помощ да се включи в проект за ремонт на базата, в която работят медиците и която е общинска собственост. За съжаление не бяха постигнати големи успехи по отношение на привличането на медицински кадри. Недостигът на медици е общонационален проблем, който се отразява негативно и в община Трън. За съжаление, общините не разполагат с механизъм, с които да преодолеят този проблем.

По отношение на комуникациите, общинското ръководство съдейства на доставчиците на тези услуги, като им осигурява нужните разрешителни режими свързани с поставяне на клетки. Въпреки това все още има точки в общината, в които няма никакъв достъп до комуникация. Новите технологии доведоха да пренебрегване на кабелните връзки в отдалечените и без достъп на мобилни оператори села. Затова Общината се възползва от европейската програма WiFi4EU 2019 г., в резултат на което в центъра на Трън и някои села може да се ползва безплатен интернет.