Община Брезник получи безвъзмездно имот за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение

Община Брезник получи безвъзмездно имот за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение

Министерският съвет прие решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Брезник, област Перник.

Става въпрос за поземлен имот, намиращ се на територията на община Брезник, село Арзан, местността „Калчуница“. Той е с идентификатор 00610.19.262 по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото. Имотът представлява незастроен терен, с площ от 127 кв. м, с начин на трайно ползване за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, актуван с Акт за публична държавна собственост № 2390 от 27 май 2021 г. Безвъзмездното прехвърляне на имота в собственост на община Брезник е във връзка с възстановяване на съществуващи водовземни съоръжения за ползване на водоизточници за резервно питейно – битово водоснабдяване, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.