Важно за земеделците подали заявления за извънредна финансова помощ за слънчоглед

Важно за земеделците подали заявления за извънредна финансова помощ за слънчоглед

След извършване на административните проверки от страна на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) на 3 655 земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед са изпратени уведомителни писма чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) за изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Получилите уведомителни писма, трябва да представят необходимата информация и доказателства за липса на задължения в рамките на 5 работни дни, но не по-късно от 20.09.2023 г., съгласно Наредба № 11 от 28.07.2023 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед.

Припомняме, че по извънредната финансова помощ за земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед в ДФ “Земеделие“ са подадени 12 466 заявления в периода на приема от 09.08. до 22.08.2023 г. Заявените площи със слънчоглед от кандидатите са 836 359.70 хектара.

Бюджетът на помощта от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за подпомагане на земеделските стопани е 32 759 650,00 лв., като национално финансиране също е в размер на 32 759 650,00 лв.

Определената със заповед на министъра на земеделието и храните ставката по помощта е 78,33 лв./ха.

До 30 септември 2023 г. ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати.