ОИЦ започва информационна обиколка в целия регион

ОИЦ започва информационна обиколка в целия регион

С информационна среща в областния град ОИЦ – Перник започна информационна кампания, която е посветена на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските фондове за споделено управление и кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции. Целта на поредицата срещи е да се повиши осведомеността на населението и потенциалните бенефициенти, които имат възможност да получат навременна, конкретна и изчерпателна информация, насочена към програмите, които ще бъдат изпълнявани през програмен период 2021 – 2027 г. В третия за България програмен период има нов подход за кандидатстване с проектни предложения. До 27 септември 2023 г., чрез ИСУН 2020, всички заинтересовани лица – общини, държавни и регионални институции, неправителствени организации, общински и държавни училища и детски гради, предприятия и други, които имат далновидни и перспективни идеи, могат да подадат концепции за ИТИ. В тези концепции се насърчава партнирането на различни по рода си организации, които не само на териториален, регионален, национален и дори трансграничен принцип, биха могли иновативно и креативно да решат текущи проблеми, но и да създадат предпоставки за повишена конкурентоспособност, нова и рехабилитация на съществуваща инфраструктура, предпоставки за внедряване на иновации, подобряване на образование и здравеопазване, предоставяне на нови услуги на общността и т.н. Новият елемент е интегрирания подход, при който различните дейности ще бъдат финансирани от различни програми по линия на ЕФСУ. Подадените в срок концепции освен, че ще бъдат разгледани и ще бъде оценена тяхната жизнеспособност, ще бъдат и подложени на обществено обсъждане. За най-добрите от тях ще бъде изпратена покана за разработване на конкретен проект. Общият ресурс за изпълнението на ИТИ за Югозападния регион за планиране е 607 396 323 лв., финансиран от водещата програма „Развитие на регионите“ и програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Околна среда“ и „Развитие на човешките ресурси“. Областният информационен център – Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2022-2023 г.“ № BG05SFOP001-4.007-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.