Покана за финална пресконференция по проект “Дългосрочна грижа за възрастните хора в Община Перник”

Покана за финална пресконференция по проект “Дългосрочна грижа за възрастните хора в Община Перник”

Община Перник е бенефициент по проект „Дългосрочна грижа за възрастните хора в Община Перник“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 «Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги на  ОП РЧР 2014-2020 г. по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.,съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Във връзка с приключване на проектните дейности екипа за управление на проекта, кани всички граждани и заинтересовани лица на финална пресконференция, която ще се проведе на 26.09.2023г. от 11.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Перник, адрес: гр. Перник, пл. “Св. Иван Рилски“ №1А.                                    

Всички присъстващи ще имат възможност да се запознаят с цялостната работа, постигнатите цели и социалните услуги, които предлагат центровете, включени в Комплекс за социални услуги- Перник.