Поредна инициатива на МИГ Радомир – Земен

Поредна инициатива на МИГ Радомир – Земен

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе поредица от работни информационни срещи и семинари, във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г. Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир-Земен“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-66/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Работните информационните срещи и семинари се проведоха по график на 17.08.2023 г., 18.08.2023 г. и 22.08.2023 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, на 23.08.2023 г. в заседателната зала на Общински съвет-Земен, гр. Земен, на 24.08.2023 г. в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, на 25.08.2023 г. в заседателната зала на Общински съвет-Земен, гр. Земен.

Събитията се проведоха в два модула като участниците проведоха дискусия, изразиха мнения и отправиха препоръки при формулиране на стратегическа рамка. Бяха определени цели и поставени приоритети за местно развитие на територията на МИГ-Радомир-Земен. Обсъдиха се и се определиха мерките за постигане на целите и приоритетите за развитие, включително финансовите им параметри, формулирани в процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Работните информационните срещи и семинари протекоха при интерес от страна на местната общност. Присъстващите представиха заинтересованите страни от групите на публичния, стопанския и нестопанския сектор, а именно местната власт, образователни институции, социални услуги, земеделски стопани, юридически лица, включително микропредприятия, читалища, спортен клуб, физически лица, включително млади хора на възраст до 29 години и малцинствени етнически групи. На проведените работни срещи и семинари взеха участие 92 участника, от които 13 участника на възраст до 29 години.

Работните информационните срещи и семинари са насочени към широк кръг представители от местната общност, в съответствие с хоризонталните принципи, съгласно чл. 9 на Регламент (ЕС) 2021/1060, равенство между половете, липса на дискриминация и равни възможности за участие на всички заинтересовани от местното развитие страни, чрез осигуряването на широка информираност за провеждането ѝ.

За повече информация, моля да се обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир или на 📩e-mail адрес mig.radomir@gmail.com или на  телефон 0890/42 10 20.