Община Перник готова за първия учебен ден,информира ресорният зам.кмет Стефан Кръстев

Община Перник готова за първия учебен ден,информира ресорният зам.кмет Стефан Кръстев

Община Перник е готова за новата учебна година. Това стана ясно от подробния отговор на зам.кмета Стефан Кръстев в отговор на питане на общински съветник на вчерашната сесия. Образователната система на община Перник включва 15 детски градини, 15 основни училища, 4 средни училища, 2 профилирани гимназии, 1 спортно училище, 5 професионални гимназии, 1 център за специална образователна подкрепа, 2 центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс и Ученическо общежитие. ​През 2023 г. Община Перник извършва текущи ремонти за обновяване материалната база на образователната инфраструктура. Ремонтирани са покривните пространства на ДГ № 11 „Знаме на мира“, ДГ № 6 „Българче“, СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“, СУ „Олимпиец“, V СУ „П. Р. Славейков“ и ПГИ на обща стойност 250 108 лв. В напълно обновена и новообзаведена сграда ще влязат децата от ДГ №9 „Калина Малина“ кв. Проучване след прилагане на мерки за енергийна ефективност на стойност 983 842 лв. Подравняването на терена и направата на ограда ще разшири и обогати дворното пространство на ДГ №2 „Родолюбче“, което Община Перник ще приключи до началото на учебната година. След извършения вътрешен ремонт по подмяна на врати, осветление в началото на миналата учебна година на стойност 244 800 лв., с нова визия след външен ремонт на фасадата и покрива на физкултурния салон на стойност 559 597 лв. е сградата на ГПЧЕ „Симеон Радев“. От месец февруари 2023 г. са в ход основни ремонтни дейности, свързани с цялостна подмяна на водопроводна мрежа, подмяна на дограма и саниране на етажите, в които са настанени децата и учениците, които ползват ЦПЛР – Ученическо общежитие. Изградено е повдигателно съоръжение за деца в неравностойно положение за ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Хр. Смирненски“ с финансиране от Община Перник на стойност 65 500 лв. Основно се ремонтира физкултурния салон на VII ОУ „Г. С. Раковски“ на стойност 854 910 лв. В текущи ремонти и подобрения на училищния сграден фонд Община Перник е вложила 1 675 335 лв. Продължава изпълнението и на най-мащабния проект в образователната инфраструктура на града – изграждане на новия учебен корпус с басейн и топла връзка към сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“ на стойност 11 710 482 лв. Предстои изграждане на физкултурен салон на СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ на стойност 1 141 703 лв. Избран е изпълнител за инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонт на басейна в сградата на Х ОУ „Ал. Константинов“ на стойност 621 108 лв. Образователните институции в община Перник също са извършили подобрения в училищните сгради. Частичен ремонт на покривни пространства и фасади е осъществен в Х ОУ „Алеко Константинов“, XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ на ул. „Рига“, СУ „Темелко Ненков“. Ремонт на класни стаи, коридори, административни помещения, PVC дограма е извършен в ХI ОУ „Елин Пелин“, ХII ОУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Ботев“ гр. Батановци, СУ „Темелко Ненков“, ГПЧЕ „Симеон Радев“, ПМГ „Христо Смирненски“, СУ „Олимпиец“, VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ХVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ТПГ „Мария Кюри“, ОУ „Отец Паисий“ с. Ярджиловци; физкултурният салон на ГПЧЕ „Симеон Радев“, сменени са радиатори в класните стаи на ПГОТ „Св. Иван Рилски“. Подменени са подови настилки в ОУ „Св. Иван Рилски“, VIII ОУ „Кракра Пернишки“, Х ОУ „А. Константинов“, ХI ОУ „Елин Пелин“, VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Темелко Ненков“. Закупено е ново ученическо обзавеждане – секции, столове, маси в Х ОУ „А. Константинов“, ХVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Драгичево, VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Рударци. Ремонт на санитарни възли и помещения е извършен в СУ „Темелко Ненков“, VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“, XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“, СУ „Олимпиец“. Обновена е техниката със закупуване на лаптопи, преносими компютри, мултифункционални устройства, аудиосистеми и мултимедии, озвучителна система в Х ОУ „А. Константинов“, ПМГ „Хр. Смирненски“, ХVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Драгичево както с бюджетни средства, така и с участие в национални програми на МОН. С подобрено видеонаблюдение и сигнална известителна система започва учебната година ХI ОУ „Елин Пелин“. С финансиране от Министерството на образованието и науката на стойност 181 740 лв. е санирана сградата на училището в с. Кладница, извършени са ремонтни дейности за изграждане на STEM зала в VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“ за 54 565 лв. Предстои изпълнението на проект „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ по Националния план за възстановяване и устойчивост в ПГТС „Арх. Йордан Миланов“. В детските градини също са предприети дейности за обновяване на материалната база. Текущи ремонти са извършени в сградите на детските градини и прилежащите им филиали. Най-сериозни инвестиции в ремонт и преустройство на помещения, обзавеждане, закупуване на нова печка, изграждане на нова ел. инсталация, иновации в образователната среда са вложени в ДГ №6 „Българче“ на обща стойност 29 065 лв., включително и от дарения. С нова климатична техника е обогатена материалната база на ДГ № 8 „Изворче“, извършени са дейности и по реновиране площадките за игра на стойност 9 063 лв. Подменена е дограма в централната сграда на ДГ №3 „Пролетен цвят“, както и във филиала на детската градина в с. Кладница, обновено е обзавеждането на стойност 9 983 лв. Текущи ремонти по освежаване на помещенията са извършени в ДГ №2 „Родолюбче“, ДГ „Пролет“, ДГ №4 „Чуден свят“, ДГ №5 „Вела Пеева“, ДГ №12 „Радост“, ДГ с. Драгичево, нова печка за кухнята е закупена и в ДГ №1 „Миньорче“. Комбинирани съоръжения за игра са поставени в двора на ДГ №14 „Славейче“ . В прилагане на мерки за енергийна ефективност и текущи ремонти на детските градини, Община Перник е вложила 1 128 748 лв., от които 983 842 лв. са използвани при реновирането на ДГ №9 „Калина Малина“ филиал Проучване. Предстои прилагане на мерки за енергийна ефективност и в ДГ №15 „Райна Княгиня“. Детските градини имат готовност за отоплителния сезон. На локално отопление с течно гориво са ДГ „Пролет“, ДГ №12 „Радост“ и ДГ №14 „Славейче“. За началото на сезона тези детски градини разполагат с необходимите количества газьол. ДГ №9 „Калина Малина“ – централна сграда е газифицирана. С пелети се отопляват ДГ „Валентина Терешкова“ гр. Батановци и филиала на ДГ №15 „Райна Княгиня“ в с. Мещица. Останалите 10 (десет) детски градини са на централно парно отопление. ​По-голямата част от училищата също са на централно топлоподаване. ​С отопление на течно гориво са три училища – VII ОУ „Г. С. Раковски“ , XVI ОУ „Кирил и Методий“, ОУ „Христо Ботев“ гр. Батановци. В бюджетите на тези училища, които са на локално отопление са разчетени и разпределени допълнителни средства по формулата за осигуряване на горива. ​На твърдо гориво са училищата в селата Кладница и Ярджиловци. И в тях директорите организират сключването на договорите и доставката. С ПМС № 430 от 9 юни 2023 г. 576 851 лв. са предоставени за познавателни книжки, учебни комплекти, учебници, учебни помагала и електронно четими учебници. От тях 471 921 лв. са за подготвителните групи в училищата и учениците от 1 до 7 клас в общинските училища, а 104 930 лв. – за познавателни книжки за децата в детските градини. За подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас в общинските детски градини и училища в община Перник за 2023 година са разпределени средства от държавния бюджет в размер на 805 675 лв., а за подпомагане на спорта и физическа активност 44 616 лв. ​Във връзка с подготовката на учебната 2023/2024 година ще бъдат окосени зелените площи в дворовете на яслите, детските градини и училищата, както и ще бъде осигурена безопасността по отношение на пътната маркировка.