ЦИК назначи Общинската избирателна комисия в Перник

ЦИК назначи общинската избирателна комисия в Перник след постъпило писмо от кмета на града, съобщават от институцията

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Перник.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия назначи Общинска избирателна комисия в община Перник, област Перник, в състав от 11 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Николова Петрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирена Виткова Шаренкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Донка Владкова Ваташка

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иво Михайлов Михайлов

СЕКРЕТАР:

Галина Радева Никодимова

ЧЛЕНОВЕ:

Юлияна Ефремова Серафимова

Мартин Цветанов Велков

Венета Кирилова Стоева

Христина Никова Христова

Магдалена Владимирова Сергиева

Лилия Георгиева Хранова

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.