До 7 септември се подават офертите в търговете за поддържане на републиканските пътища за 18 месеца

До 7 септември се подават офертите в търговете за поддържане на републиканските пътища за 18 месеца

 Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви седем обществени поръчки за избор на изпълнители за поддържане на републиканската пътна мрежа в страната за 18 месеца. Те са на обща прогнозна стойност 849 456 480 лв. без ДДС. Всяка от обществените поръчки се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта с оглед защита на публичния ресурс. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ съгласно ЗОП. В документацията е определен обхватът на възможните възлагания в рамките на зимното, текущото и превантивното поддържане, както и извършването на ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации.

Включено е изискване за всеки участник в процедурата, за всяка обособена позиция, да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 с обхват, включващ поддържане на пътища.

До 7 септември т. г. е срокът за подаване на офертите в обществените поръчки.

Целта на обявените процедури е във възможно най-кратък срок според законовите разпоредби да бъдат сключени договори за поддържане на републиканските пътища.

Седмата обществена поръчка е за поддръжката на автомагистралите в страната, Прогнозна стойност на поръчката е 167 537 500 лв. без ДДС. В тази поръчка влизат  шест обособени позиции. Обособена позиция 5 включва АМ „Струма“ от км 0+000 до км 56+170 на територията на областите София, Перник и Кюстендил.